Analiza epidemiologiczna zakażeń gronkowcowych wśród pacjentów leczonych w pediatrycznych ośrodkach hematoonkologicznych i transplantacji szpiku kostnego - raport 2016.
PBN-AR
Instytucja
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Postępy Nauk Medycznych
ISSN
0860-6196
EISSN
1731-2469
Wydawca
Wydawnictwo Medyczne Borgis
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
8
Strony od-do
546-550
Numer tomu
29
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
polski
gronkowiec
dzieci
choroby nowotworowe
przeszczepianie komórek krwiotwórczych
angielski
staphylococcus
children
malignant diseases
stem cell transplantation
Streszczenia
Język
polski
Treść
Wstęp. Gronkowce są jednym z najczęstszych patogenów wpływających na powikła- nia u pacjentów poddawanych chemioterapii. Cel pracy. Ocena występowania zakażeń gronkowcowych u pacjentów onkologicz- nych leczonych w oddziałach hematoonkologii (PHO) lub poddawanych przeszczepie- niu komórek krwiotwórczych (HSCT) w krajowych ośrodkach hematoonkologii dziecięcej w latach 2014-2015 oraz ich porównanie z okresem 2012-2013. Materiał i metody. Analizie poddano 1846 pacjentów PHO oraz 342 pacjentów HSCT z okresu 2014-2015. Wyniki porównano z danymi za okres 2012-2013. Wyniki. W latach 2014-2015 odsetek chorych, u których rozpoznano zakażenie, wyniósł 13,7% (252/1846) wśród pacjentów PHO oraz 12,3% (42/342) u pacjentów HSCT (p = 0,7). W latach 2012-2013 kumulacyjna częstość zakażeń gronkowcowych wy- nosiła odpowiednio 6,7 (118/1768) i 8,4% (26/308), tj. dwukrotny wzrost zakażeń gronkow- cowych (p < 0,0001) w latach 2014-2015 wśród pacjentów PHO. W obu analizowanych grupach najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń był Staphylococcus epidermi- dis (46,9% w PHO; 46,6% w HSCT). Skuteczną terapię zakażeń osiągnięto w 99,1% epizo- dów u pacjentów PHO oraz 98,3% u pacjentów HSCT. Zgony związane z niepowodzeniem terapii zakażeń w oddziałach PHO (2/341) wystąpiły w fazie progresji choroby podsta- wowej po okresie 9-14 dni leczenia; w grupie pacjentów poddanych HSCT odnotowano jeden zgon (1/58) po 34 dniach terapii u pacjenta ze współistniejącym zakażeniem CMV oraz GVHD. Wnioski. Częstość występowania zakażeń gronkowcowych wśród pacjentów PHO oraz poddanych HSCT nie różni się w sposób istotny statystycznie. W odniesieniu do lat 2012-2013 odnotowano dwukrotny wzrost częstości zakażeń gronkowcowych w grupie pacjentów oddziałów hematoonkologicznych. Skuteczność leczenia zakażeń gronkowco- wych wyniosła ponad 98%, a niepowodzenia terapii zakażeń gronkowcowych były związa- ne z progresją choroby podstawowej u pacjentów oddziałów hematoonkologicznych lub z ciężkimi powikłaniami poprzeszczepowymi.
Język
angielski
Treść
Introduction. Staphylococci are one of the most frequent pathogens complicating therapy in patients undergoing chemotherapy. Aim. Analysis of incidence of infections with staphylococci in patients treated for ma- lignancy in pediatric hematology and oncology departments (PHO) or undergoing he- matopoietic stem cell transplantation (HSCT) in 2014-2015 in comparison to data from 2012-2013. Material and methods. A total number of 1846 PHO and 342 HSCTs patients treated in 2014-2015 were included into the study. The results were compared to those obtained in historical data from 2012-2013, published previously. Results. In 2014-2015 the incidence of staphylococcal infections reached 13.7% (252/1846) in PHO and 12.3% (42/342) in HSCT patients (p = 0.7). The cumulative incidences in 2012-2013 were 6.7 (118/1768) and 8.4% (26/308), respectively. Thus, the incidence in- creased 2-fold (p < 0.0001) in 2014-2015 in PHO setting. The most frequently diagnosed bacterial strain was Staphylococcus epidermidis : 46.9% in PHO and 46.6% in HSCT pa- tients. Antibacterial therapy was effective in 99.1% episodes in PHO and 98.3% episodes in HSCT patients. Deaths related to staphylococcal infections occurred in 3 cases, including 2 PHO (2/341) patients in relapsing/refractory primary disease, and 1 HSCT patient (1/58) with MDS complicated with CMV and GVHD. Conclusions. The incidence of staphylococcal infections among PHO patients or un- dergoing HSCT did not differ significantly. In comparison to data from 2012-2013, a 2-fold increase in incidence of staphylococcal infections was reported in PHO patients. The ef- ficacy of anti-staphylococcal treatment was over 98%, and fatal outcome of this treatment was related to progression of primary disease in PHO patients or to severe post-transplant complications.
Cechy publikacji
Artykuł oryginalny
Inne
System-identifier
PX-58a9e77ad5de8db96589536b
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych