Wstępna charakterystyka geologiczna i paleobotaniczna mokradła w Kopytkowie na tle analizy współczesnych warunków wodnych i szaty roślinnej (Dolina Biebrzy, NE Polska)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Acta Geographica Lodziensia
ISSN
0065-1249
EISSN
Wydawca
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
149-162
Numer tomu
105
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Pozostali autorzy
+ 7
Słowa kluczowe
pl
proces zabagnienia
budowa geologiczna
stratygrafia złoża
warunki siedliskowe
dolina Biebrzy
en
swamping process
geological structure
stratigraphy of deposits
habitat conditions
Biebrza river valley
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań geologicznych i paleobotanicznych mokradła Kopytkowo, położonego w Basenie Środkowej Biebrzy. Prace wykonane zostały w otoczeniu stanowiska pomiarów strumieni gazów cieplarnianych w Kopytkowie. Misa opisywanego mokradła powstała w wyniku odcięcia koryta rzecznego, a następnie podtopienia odcinka doliny Biebrzy. Złoże budują przede wszystkim mułki organiczne, a warstwę przypowierzchniową stanowi torf turzycowy. Wody stwierdzone w badanym złożu wykazują silne powiązania z wodami podziemnymi i ograniczone z wodami opadowymi. Obecnie w najbliższym otoczeniu stanowiska pomiarowego dominują dwa zbiorowiska roślinne: trzcinowisko wzdłuż koryta Kopytkówki i zbiorowisko wysokich turzyc.
Język
angielski
Treść
The article presents the results of geological and palaeobotanical studies of the Kopytkowo swamp, located in the Middle Biebrza Basin. The work was carried out in the vicinity of a measure point for streams of greenhouse gases in Kopytkowo. The basin of the described swamp developed as a result of a cut-off of a river channel and a subsequent flooding of a part of the lower Biebrza. The deposit is composed mainly of organic silt. The subsurface layer is composed of sedge peat. The waters contained in the studied deposit display a strong genetic connection to underground waters and a limited connection to rainwater. Currently there are two dominant plant communities in the immediate vicinity of the measure point: an assemblage of high sedges and an extended patch of reed along the Kopytówka.
Cechy publikacji
Geografia
Geologia
Geography
Geology
discipline:Biologia
discipline:Geografia
discipline:Biology
discipline:Geography
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:776187