Korozja zaczynu z żużla wielkopiecowego w wodnym roztworze (NH4)2 SO4
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Cement Wapno Beton
ISSN
1425-8129
EISSN
Wydawca
Fundacja Cement Wapno Beton
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
6
Strony od-do
379-388
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
polski
żużel wielkopiecowy
korozja siarczanowa
roztwór siarczanu amonu
badanie mikroskopowe
analiza XRD
skład fazowy
produkty korozji
angielski
blastfurnace slag
sulphate corrosion
ammonium sulphate solution
microscopic examination
XRD analysis
phase composition
corrosion products
Streszczenia
Język
polski
Treść
Badania korozji zaczynu żużlowego, aktywowanego krzemianem sodu, w wodnym roztworze siarczanu amonu wykazały, że proces ten przebiega znacznie szybciej niż w roztworach innych siarczanów. Natomiast przebieg tego procesu jest zbliżony i polega na odwapnieniu fazy C-S-H z równoczesnym powstawaniem gipsu. Występują pewne różnice w przebiegu korozji, a mianowicie zaznacza się bardzo mała trwałość ettringitu, a jony glinu lokują się przejściowo w fazie C-S-H, aby następnie utworzyć bezpostaciowy wodorotlenek. Jony sodu, lokujące się w fazie C-S-H, przechodzą do roztworu w procesie odwapnienia tej fazy i, jako siarczan sodu, ulegają wyługowaniu z zaczynu. Szybki spadek pH powoduje, że jedynymi trwałymi fazami są: gips, kalcyt i wodorotlenek glinu.
Język
angielski
Treść
The sodium silicate activated slag paste corrosion in ammonium sulphate water solution tests have shown that the process has a much higher rate than in other sulphate solutions. However, the process itself is similar and the decalcifying of C-S-H phase is the main change, caused by Ca(OH)2 lack, with the simultaneous gypsum formation. Some differences in corrosion are occurring, namely the stability of ettringite is very low and aluminium ions are transitory incorporated in C-S-H phase, but during the decalcifying are then released to the solution, with the hydroxide formation. Sodium ions, are also bound in C-S-H phase, but are also released to the solution and in the form of sodium sulphate are lixiviate from the paste. The quick decrease of solution pH the stable phases became: gypsum, calcite and AH3.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Zrecenzowana naukowo
Inne
System-identifier
PX-587c767c82ceb4eae2a4e56e