Szanse jednostek samorządu terytorialnego na udział w poprawie stanu środowiska naturalnego w województwie dolnośląskim
PBN-AR
Instytucja
Filia w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
ISSN
2450-3878
EISSN
Wydawca
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
255-267
Numer tomu
28
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem opracowania jest wskazanie możliwości pozyskiwania środków na realizację zadań ochrony środowiska. Wstąpienie Polski do Unii Eur o- pejskiej, obowiązujące pr a wo ora z wzrost świadomości nałożyło na nasz kraj dodatkowe obowiązki związane ze zwiększoną dbałością o śr o dowisko naturalne. Tym samym władze lokalne zostały z o bowiązane do podjęcia prac nad zidentyfikowaniem obszarów zdegradowanych oraz do poszukiw a- nia rozwiąz ań. Obecnie jest wiele możliwości, które mogą być wykorz y stane przez jednostki samorządu terytorialnego w celu poprawy parametrów śr o- dowiska naturalnego. Należą do nich zarówno środki pochodzące z fund u- szy unijnych jak i kr a jowe w ramach specjalnie opracow anych programów pri o rytetowych
Język
en
Treść
The objective of this study is to present opportunities to raise funds for the c ompletion of tasks concerned with the environmental protection. Po l- ish accession to the European Union, applicable law and the increased awareness have imposed on our country additional respo n sibilities related to greater care of the environment. At the sa me time, local authorities have been obliged to undertake work in order to identify degraded areas and to seek solutions. Currently, there are many opportunities that may be used by local government units for the purpose of improving the environmental para meters. They include both money from the EU and national funds within the framework of specially developed priority programmes
Inne
System-identifier
WUTd6309f05349743f99b6e90162cdfba4e