Wpływ audytu wewnętrznego na efektywność zarządzania jednostką sektora finansów publicznych
PBN-AR
Instytucja
Filia w Jeleniej Górze (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
ISSN
2450-3878
EISSN
Wydawca
Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
171-180
Numer tomu
26
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zarządzanie, ogół działań zmierzających do efektywnego wykorzystania zespołów ludzkich i środków materialnych, podejmowanych w celu osią- gnięcia wcześniej sformułowanych założeń. W efektywnym zarządzaniu niezbędne jest określenie kierunków funkcjonowania jednostki, wyznaczanie celów, monitorowanie rezultatów, efektywności finansów, ustalenie standardów usług oraz zarządzanie zasobami. By sprostać temu zadaniu przez lata wypracowano szereg narzędzi wspomagających ten trudny proces. Jednym z nich jest wprowadzenie obowiązku prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Zasady funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce zostały okre- ślone w ustawie o finansach publicznych, rozporządzeniach wykonawczych, Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, Kodeksie etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Karcie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Wdrożenie audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych może wpłynąć na poprawę ich przejrzystości i wizerunku. Audytor poprzez swoje działania ma możliwość zaobserwowania zmian w otoczeniu organizacji. Taka ewentualność pozwala kierownictwu jednostki na racjonalne wykorzystanie nadarzających się okazji lub szybką reakcję. Audytorzy w trakcie prowadzonych działań mogą zapobiegać nadużyciom władzy oraz korupcji. Mają możliwość wykrywania niewłaściwych, nieskutecznych, nielegalnych działań, oszustw lub nadużyć. Audytorzy wewnętrzni wykonując obowiązki mogą przysporzyć jednostce wartości dodanej oraz prowadzą do usprawnienia zachodzących w organizacji procesów.
Język
en
Treść
Management means overall efforts aimed at efficient use of human and material resources, undertaken in order to achieve previously stated aims. In effective management, it is necessary to specify the directions of the entity functioning, goal-setting, monitoring of results, efficiency of finance, establishing standards of services and management of resources. For this purpose, over the years, a number of tools have been developed in order to facilitate that difficult process. One of them is the introduction of the obligation to carry out internal audit in public finance entities.Principles of functioning of internal audit in Poland have been specified in the Law on Public Finance, implementing regulations, International standards of professional practice of internal audit, Code of ethics of an internal auditor in public finance entities and Internal audit charter in public finance entities. Implementation of internal audit in public finance entities may have an impact on the improvement of their transparency and image. The auditor through their activities may observe changes to the environment of the organization. This possibility allows the management of the entity for reasonable use of occurring opportunities or immediate response. Auditors in the course of their activities may prevent abuse of power and corruption. They may be able to detect inappropriate, ineffective, illegal activities, fraud or abuse. Internal auditors, performing their duties, may increase the added value of the entity and lead to improvement in the processes taking place in the organization.
Inne
System-identifier
WUT8256ad561851477b930854856b2a0925