Badania kinetyki zgazowania wybranych węgli ditlenkiem węgla w warunkach podwyższonego ciśnienia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Energetyki i Paliw (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Karbo
ISSN
1230-0446
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Górnicze
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
174--180
Numer tomu
59
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Słowa kluczowe
EN
coal
CO2 gasification
gasification kinetics
PL
węgiel
zgazowanie CO2
kinetyka zgazowania
Streszczenia
Język
EN
Treść
The aim of the study was to analyze the kinetics of selected coals gasification in an atmosphere of carbon dioxide under the pressure of 0.6 MPa. Two coals and lignite have been gasified under isothermal conditions at the temperatures of 850, 900 and 950 °C. Based on the obtained results, curves of formation rate of gaseous products of gasification such as carbon monoxide, hydrogen and methane were developed, and yields of products were evaluated. The influence of temperature on the kinetics of carbon monoxide formation was determined and the rate constant was calculated for each sample as well as the formal kinetic parameters (pre-exponential factor and activation energy). The kinetic curves of gaseous products formation clearly indicate the dominance of the reaction of carbon monoxide formation, and its dependence on temperature. The yield of carbon monoxide grows with the increase of sample coal rank. The tested low-ranked coals have high reactivity compared to a coal with a higher coal rank.
Język
PL
Treść
Celem pracy była analiza kinetyki zgazowania węgla w atmosferze ditlenku węgla pod ciśnieniem 0,6 MPa. Przedmiotem badań były dwa węgle kamienne oraz węgiel brunatny, które zostały poddane zgazowaniu w warunkach izotermicznych w temperaturze 850, 900 i 950 °C. W oparciu o otrzymane wyniki pomiarów opracowano krzywe szybkości tworzenia gazowych produktów zgazowania tj. tlenku węgla, wodoru i metanu oraz oszacowano wydajności tych produktów. Określono wpływ temperatury na kinetykę tworzenia tlenku węgla oraz obliczono stałą szybkości reakcji dla każdej z badanych próbek jak również formalne parametry kinetyczne (współczynnik przedwykładniczy oraz energię aktywacji). Krzywe kinetyczne tworzenia gazowych produktów jednoznacznie wskazują na dominującą rolę reakcji tworzenia tlenku węgla i jej zależność od temperatury. Wraz ze wzrostem uwęglenia badanej próbki wzrastała wydajność tlenku węgla. Badane nisko zmetamorfizowane węgle charakteryzują się wysoką reaktywnością w porównaniu do węgla o wyższym stopniu uwęglenia.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:087481