Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego.
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
ISSN
0860-6846
EISSN
Wydawca
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
34-50
Numer tomu
NR 1 (792) STYCZEŃ 2016
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
"ryzyko, zarządzanie ryzykiem, jednostki samorządu terytorialnego"
en
"risk, risk management, local government units"
Streszczenia
Język
pl
Treść
"Poszukiwanie obszarów ryzyka oraz rozpoznanie czynników zagrażających działalności jednostki samorządu terytorialnego wpływa na skuteczność zarządzania ryzykiem. Dla ułatwienia identyfikacji zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością istotnym jest przyjęcie jednolitej metodologii oraz sporządzenie rejestru ryzyka, na podstawie którego możliwe jest wyodrębnienie kluczowych czynników ryzyka. Celem artykułu jest wskazanie istoty zarządzania  ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych.  Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że bez względu na wielkość jednostki samorządu terytorialnego największym zagrożeniem dla jej funkcjonowania są czynniki zewnętrzne. W artykule wskazano główne kategorie ryzyk oraz najważniejsze czynniki zagrażające działalności jednostek samorządu terytorialnego, a także określenie głównych wpływających na osiągnięcie celu."
Język
en
Treść
"Searching for risk areas and identification of factors jeopardising operations of a local government unit affects the effectiveness of risk management. To facilitate identification of threats related to the operations, it is necessary to adopt a uniform methodology and to draw up a risk register, based on which it is possible to highlight the key risk factors. This article aims at identifying the essence of risk management in the units of the public finance sector.  The search carried out enables a conclusion that irrespectively of the size of a local government unit, external factors are the biggest threats for its operation. The article points out main risk categories and the most important factors of activity of local government units, as well as identifies the main factors influencing the achievement of their task."
Inne
System-identifier
PX-5889b63582ce408a39a9ab5c