Continuous cooling transformation (CCT) and continuous heating transformation (CHT) diagrams for the new bainitic steel
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
IM Inżynieria Materiałowa
ISSN
0208-6247
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
341--345
Numer tomu
34
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
EN
CCT diagrams
CHT diagrams
bainitic steels
the kinetics of phase transformations
PL
wykresy CTPc
stale bainityczne
wykresy CTPcO
kinetyka przemian fazowych
Streszczenia
Język
EN
Treść
The kinetics of transformations of undercooled austenite of the new bainitic steel was determined, in the hereby paper, as the CCT diagrams (Fig. 1 and 3). Investigations were performed for two values of austenitising temperature, it means: Ac3 + 50°C = 890°C and 950°C. The bainitic character of the new steel and its high hardenability was confirmed, as well as the fact that an increase of the austenitising temperature to 950°C did not influence significantly the kinetics of transformation of this steel austenite. The selected cooling processes courses were illustrated by photographs of microstructures of the tested steel samples (Fig. 2 and 4). The kinetics ofphase transformations of samples quenched from 890 and 950°C into bainite with a rate of 1100°C/h (0.305°C/s) was determined at their heating, in a form of the CHT diagrams (Fig. 5 and 8). The retained austenite start and finish temperature, as well as temperature of cementite M3C and carbides (MC type) precipitations were detennined by analysing differential curves of the numerically recorded dilatograms. The method of interpretation of differential curves was also shown. The dilatation effect (shrinkage) originated by carbides e precipitation was not found in the recorded dilatograms of tempering the investigated bainitic steel. None essential differences in the phase transformation kinetics at tempering the tested steel - after its previous quenching into bainite from 890 and 950°C - were found.
Język
PL
Treść
W pracy określono kinetykę przemian przechłodzonego austenitu nowej stali bainitycznej W formie wykresów CTPc (rys. 1 i 3). Badania wykonano dla dwóch wartości temperatury austenityzowania, tj AC3 + 50°C = 890°C oraz 950°C. Potwierdzono bainityczny charakter nowej stali, jej wielką hartowność, jak również to, że wzrost temperatury austenityzowania do 950°C nie wpływa istotnie na zmianę kinetyki przemiany austenitu tej stali. Wybrane przebiegi chłodzenia próbek zilustrowano fotografiami ich mikrostruktury (rys. 2 i 4). Dla próbek zahartowanych z 890 i 950°C na bainit z szybkością 1100°C/h (0,305°C/s) określono, W postaci wykresów CTPcO kinetykę przemian fazowych przy ich nagrzewaniu (rys. 5 i 8). Wartości temperatury początków i końców przemiany austenitu szczątkowego, wydzielania cementytu M3C i węglików typu MC określono, analizując krzywe różniczkowe zarejestrowanych cyfrowo dylatogramów. Pokazano też sposób interpretacji krzywych różniczkowych. Na zarejestrowanych dylatogramach odpuszczania badanej stali bainitycznej nie stwierdzono efektu dylatacyjnego (skurczu) od wydzielania węglików e. Nie stwierdzono też istotnych różnic w kinetyce przemian fazowych przy odpuszczaniu badanej stali po jej uprzednim zahartowaniu na bainit z 890 i 950°C.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:077167