Ocena mikrostruktury odkuwki trzpienia endoprotezy stawu biodrowego ze stopu Ti6Al4V
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
IM Inżynieria Materiałowa
ISSN
0208-6247
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
5
Strony od-do
318--323
Numer tomu
36
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.42
Słowa kluczowe
EN
endoprosthesis stem
hardness
Ti6Al4V
homogeneity
microstructure
PL
jednorodność
trzpień endoprotezy
mikrostruktura
twardość
Ti6Al4V
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper evaluates the homogeneity of the final microstructure of a forging of an endoprosthesis stem. The evaluation was performed on the basis of the data referring to a numerical simulation of the forging process, the experimental thermomechanical studies of the Ti6Al4V alloy as well as the phase transformations of this alloy. The microstructure of the forging was referred to the hardness measurements. Also assessed were the microstructure changes in the surface layer of the forging. The forging process was conducted within the range α + β, with the final thermal treatment at the temperature of 900°C. The forging characterized in a slight heterogeneity of the microstructure. An increase of the section of the forging favoured heterogeneity as well as a decrease of hardness. The forging exhibited a weak effect of the, so-called, „whitening” of the surface layer. In light of the obtained microstructure and hardness, one should assume that the endoprosthesis stem forming process was performed correctly.
Język
PL
Treść
W pracy oceniono jednorodność mikrostruktury finalnej odkuwki trzpienia endoprotezy. Ocena ta została wykonana na podstawie danych dotyczących symulacji numerycznej procesu kucia, eksperymentalnych badań cieplno-mechanicznych stopu Ti6Al4V oraz kinetyki przemian fazowych tego stopu. Mikrostrukturę w odkuwce odniesiono do pomiarów twardości. Oceniono również zmiany mikrostruktury w warstwie wierzchniej odkuwki. Kucie prowadzono w zakresie α + β z finalną obróbką cieplną w temperaturze 900°C. Odkuwka odznacza się niewielką niejednorodnością mikrostruktury. Zwiększenie przekroju odkuwki sprzyja niejednorodności oraz zmniejszeniu twardości. Odkuwka wykazuje słaby efekt tzw. „zabielenia” warstwy wierzchniej. Ze względu na mikrostrukturę oraz twardość należy uznać, że proces kształtowania trzpienia endoprotezy został wykonany poprawnie.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:094514
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych