Methodology of surveying small bodies of water in urban areas
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Geoinformatica Polonica
ISSN
1642-2511
EISSN
2199-5923
Wydawca
De Gruyter Open Ltd. ; Polska Akademia Umiejętności
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
135--142
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.57
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
EN
conservation
biodiversity
ponds
threat to wildlife
valorisation of nature
urban water bodies
PL
ochrona przyrody
różnorodność biologiczna
zagrożenia środowiska
waloryzacja przyrodnicza
oczka wodne
miejskie zbiorniki wodne
Streszczenia
Język
EN
Treść
The aim of the article was to present the development of methodology of surveying small water bodies in urban areas. The term “small body of water” is not precisely defi ned. Most often, it is assumed that the surface of a small water body is up to 1 hectare. In addition to natural hazards, small water bodies in urban areas are subjected to an anthropogenic pressure. In many cases, this pressure leads to a rapid degradation or even a complete liquidation. Urban areas are characterized by a low rate of biodiversity. Therefore, the eff orts to preserve the surface of waters are essential for the maintenance of biodiversity and improvement of aesthetic values of the landscape. Surveying of small urban water bodies is extremely important, as it is the fi rst step to take protective measures. The proposed methodology takes into account a number of natural and hydrological parameters as well as potential threats. The methodology was presented in the form of a surveying sheet, including both photographic and cartographic documentation, as well as the descriptive data pertaining to a specifi c water body and a fragment of its catchment in the immediate vicinity.
Język
PL
Treść
Artykuł prezentuje koncepcję metodyki inwentaryzacji małych zbiorników wodnych na terenach zurbanizowanych. W przepisach brak jednoznacznej defi nicji powyższych zbiorników. Najczęściej przyjmuje się, iż są to obiekty o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha. Oprócz naturalnych zagrożeń, akweny na terenach miejskich, poddane są szczególnej presji antropogenicznej, która prowadzi do szybkiej degradacji lub nawet całkowitej likwidacji. Ponieważ obszary miejskie charakteryzują się niskim wskaźnikiem różnorodności biologicznej, stąd też dążenie do zachowania powierzchni wodnych ma zasadnicze znaczenie dla jej utrzymania oraz podniesienia walorów estetyczno-krajobrazowych. Dlatego obiekty te powinny zostać objęte ochroną, której pierwszym etapem jest przeprowadzenie inwentaryzacji. W propozycji inwentaryzacji uwzględniono szereg parametrów przyrodniczych i hydrologicznych a także potencjalne zagrożenia. Zaproponowana metodyka ujęta została w formie karty inwentaryzacyjnej obejmującej zarówno dokumentację fotografi czną i kartografi czną oraz dane opisowe charakteryzujące zbiornik i fragment jego zlewnii w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:103663
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych