Scalanie pyłów pochodzących ze spalania odpadów komunalnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Materiały Ceramiczne
ISSN
1505-1269
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Ceramiczne
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
28--31
Numer tomu
68
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
fly ash
leaching of ions
glass-ceramic materials
PL
pyły lotne
wymywalność jonów
tworzywa szkło-ceramiczne
Streszczenia
Język
EN
Treść
Ashes and fly ash derived from the combustion of municipal wastes contain a series of dangerous elements in their compositions, including heavy metals that are posing a threat to man and his environment. The particles of the solid body included in the air are regarded as fly ash. Industrial ash is posing the greatest threat to the health of the man when particles are 0,1-100 μm in size. One of the ways for immobilizing them can be through immobilization in the glassy matrix that will allow the ecologically safe neutralizing by the storage. The technology of manufactirung glass-ceramic material is presented in this work. Glass-ceramic materials were obtained through the sintering process. Used were in particular waste materials, derived from municipal incinerators in the form of ash, as well as waste cullet from Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o. Mixed ash from the cullet was compressed, and then subjected to a heat treatment of 850 °C. Crystalline phases were identified stating that wollastonite was the dominating phase. Examinations of the microstructure were also performed with a scanning microscope. They also conducted a research for leaching of chlorine and sulphur ions from the received samples of glass-ceramic.
Język
PL
Treść
Popioły i pyły lotne, pochodzące ze spalania odpadów komunalnych, posiadają w swym składzie szereg niebezpiecznych pierwiastków w tym metali ciężkich, stanowiących zagrożenie dla człowieka i jego środowiska. Za pyły uważa się cząstki ciała stałego zawarte w powietrzu. Dla zdrowia człowieka największe zagrożenie stanowi pył przemysłowy o rozmiarach 0,1-100 µm. Jednym ze sposobów ich unieruchamiania może być immobilizacja w matrycy szklistej, która pozwala na ekologicznie bezpieczne unieszkodliwienie i składowanie. W pracy przedstawiono technologię wytwarzania materiału szkło-ceramicznego, otrzymywanego poprzez spiekanie. Wykorzystano w szczególności surowce odpadowe, pozyskane ze spalarni komunalnych w postaci pyłu, a także odpadową stłuczkę szklaną z Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Spółka z o.o. Zmieszano pył ze stłuczką szklaną, sprasowano, a następnie poddano obróbce termicznej w temperaturze 850 °C. Zidentyfikowano fazy krystaliczne, stwierdzając, że dominującą fazę stanowi wollastonit. Wykonano również badania mikrostruktury za pomocą mikroskopu skaningowego oraz badania wymywalności jonów chloru i siarki z otrzymanych próbek szkło-ceramicznych.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:099318