Badanie kinetyki utwardzania wybranych mas samoutwardzalnych w niskiej temperaturze
PBN-AR
Instytucja
Wydział Odlewnictwa (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Prace Instytutu Odlewnictwa
ISSN
1899-2439
EISSN
2084-123X
Wydawca
Instytut Odlewnictwa
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
379--390
Numer tomu
56
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.9
Autorzy
Słowa kluczowe
EN
hardening kinetics
loose self-hardening masses
ultrasound examinations
PL
kinetyka utwardzania
badania ultradźwiękowe
sypkie masy samoutwardzalne
Streszczenia
Język
EN
Treść
The article presents an analysis of the kinetics of the hardening process of self-hardening masses. In this study, moulding sand with a quartz sand grain matrix by Sibelco, main fraction F<sub>m</sub> 0.40; 0.32; 0.20 mm, was used. Two resins were used as binders. The first tests were performed on a mass with phenol-formaldehyde-phurphuril resin (FF/AF), hardened with methylbenzenesulfonic acid. The hardener was added to the mass in two variants: with a low concentration – the so-called “slow” hardener – and a high concentration – the “fast” hardener. The second examined mass was a mass with urea-formaldehyde-phurphuril (MF/AF), which was, in turn, hardened with p-toluenesulfonic acid. Similarly to the case of the first resin, the hardener was applied in two concentrations – low and high. The measurements were made on a bench for ultrasound tests on moulding sands. During the examinations, the course of the hardening process was determined, and more precisely, the change in the time of the longitudinal ultrasound wave’s passing through the newly-prepared moulding sand sample was recorded. On this basis, the velocity of the ultrasound waves passing through the mass in time C<sub>L</sub> = f(t) was determined, which was, in turn, the basis for the determination of both the change in the hardening degree of the mass in time, that is S<sub>x</sub> = f(t), and the kinetics of the hardening process dS<sub>x</sub>/dt. The tests of the mass binding process were performed at 10°C.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono analizę kinetyki procesu utwardzania mas samoutwardzalnych. Do badań wykorzystano masę formierską z osnową ziarnową z piasku kwarcowego firmy Sibelco, o wielkości frakcji głównej F<sub>g</sub> 0,40; 0,32; 0,20 mm. Jako spoiwa użyto dwóch żywic. Pierwszym badaniom poddano masę z żywicą fenolowo-formaldehydowo-furfurylową (FF/AF), utwardzaną kwasem metylobenzenosulfonowym. Utwardzacz do masy dodawany był w dwóch wariantach: o niskim stężeniu – tzw. utwardzacz „wolny” i wysokim stężeniu – utwardzacz „szybki”. Drugą badaną masą była masa z żywicą mocznikowo-formaldehydowo-furfurylową (MF/AF), którą z kolei utwardzano kwasem paratoluenosulfonowym. Podobnie jak w przypadku pierwszej żywicy, utwardzacza użyto w dwóch stężeniach – niskim i wysokim. Pomiary prowadzono na stanowisku do badań ultradźwiękowych mas formierskich. W trakcie badania wyznaczono przebieg procesu utwardzania, a dokładniej – rejestrowano zmianę czasu przejścia podłużnej fali ultradźwiękowej przez świeżo sporządzoną próbkę masy formierskiej. Na tej podstawie określano prędkość przejścia fali ultradźwiękowej przez masę w czasie C<sub>L</sub> = f(t), co było podstawą do wyznaczenia zarówno zmiany stopnia utwardzenia masy w czasie, czyli S<sub>x</sub> = f(t), jak i określenia kinetyki procesu utwardzania dS<sub>x</sub>/dt. Badania procesu wiązania masy przeprowadzono w temperaturze 10°C.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:103825
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych