Modele biznesowo-finansowe i rozwiązania stosowane przy poszukiwaniach i wydobywaniu gazu ziemnego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Polityka Energetyczna
ISSN
1429-6675
EISSN
Wydawca
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
1
Strony od-do
73--88
Numer tomu
16
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Streszczenia
Język
EN
Treść
This document presents the financial environment associated with the exploration and extraction of hydrocarbons. The main theme of the article is the description of the most common practices used in this sector of the economy. Exploration and extraction normally require significant financial resources required for the implementation of seismic operations, exploration, assessment, production drilling, and associated infrastructure. That is why even the owner of an exploration concession which has sufficient financial resources may be reluctant to invest them entirely in the concession area. This paper describes the reasons for investors' involvement in many upstream projects in return for partial rights in the extraction - either rights to physical materials flow or financial income. This analysis draws attention to the need for diversification and optimization of the assets portfolio. It also focuses on the behaviour of oil and gas companies that gladly give away some of their rights in the exploitation concessions (through the Farmout Agreement, Joint Operating Agreement, Exploration Agreement) even in the most promising geological areas in order to gain interests in assets which are often potentially less attractive but more predictable in terms of political risk. Additionally, the paper determines why oil and gas companies try to maintain or gain the position of the Operator and have the biggest impact possible on the operational management of exploration projects. Sometimes they settle for being one of the concession holders, controlling the execution of works from the level of Operational Committees. The paper concludes that, for upstream companies, the results of the whole portfolio of upstream assets are much more important than the success or failure of a single project.
Język
PL
Treść
Artykuł przedstawia klasyczne problemy biznesowo-finansowe związane z poszukiwaniem i wydobywaniem węglowodorów. Zostały opisane rozwiązania sektorowe najczęściej stosowane w praktyce. Ponieważ prace poszukiwawcze, a także rozwój wydobycia, wymagają z reguły znaczących nakładów finansowych związanych z realizacją prac sejsmicznych, wierceń poszukiwawczych, a na końcu także produkcyjnych oraz infrastrukturą pomocniczą, włściciel praw do eksploatacji, nawet jeśli posiada niezbędne środki finansowe, to - z uwagi na skalę ryzyka - może nie być skłonny do ich zainwestowania w całości w dany obszar koncesyjny. Przybliżono dlaczego w wielu projektach upstreamowych pojawiają się podmioty kontrybuujące do danego przedsięwzięcia środki finansowe i oczekujące w zamian określonego udziału w wydobyciu. Zwrócono uwagę na potrzebę dywersyfikacji i optymalizacji portfela aktywów oraz zachowanie przedsiębiorstw naftowych, które chętnie oddają część udziałów w swoich koncesjach (poprzez farming, umowy o wspólnym zarządzaniu czy wspólnej realizacji prac poszukiwawczych) nawet w najbardziej obiecujących obszarach geologicznych, by pozyskać udziały w innych, często potencjalnie mniej atrakcyjnych, ale np. bardziej przewidywalnych od strony ryzyka politycznego aktywach. Określono dlaczego koncerny naftowe starają się zachować lub pozyskać pozycję operatora i mieć jak największy wpływ na operacyjne zarządzanie przedsięwzięciami poszukiwawczymi. Skonstatowano, że dla firmy upstreamowej kluczowe są wyniki całego portfela aktywów upstream, a nie sukces czy porażka pojedynczego projektu.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:073127