Problematyka właściwości materiałowych i technologicznych przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
182--191
Numer tomu
59
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.71
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
EN
copper
copper alloys
antimicrobial properties
microbiological test
PL
miedź
stopy miedzi
właściwości przeciwdrobnoustrojowe
badania mikrobiologiczne
Streszczenia
Język
EN
Treść
Copper has always played a significant role in the development of civilization and its antimicrobial properties were already known in the 8th millennium BC. For example, in the time of ancient Greece, Hippocrates recommended the copper in the treatment of infections, furthermore during World War I, it was observed that in the wounds in which for a long time remained fragments of copper cartridges the infections rate was less. Despite that antimicrobial properties of copper never disappeared, this knowledge has been forgotten in the recent years. Alarming information from the World Health Organization concerning the increase in the number of infections acquired by a patients during hospitalization, complications and deaths causes the increase interest of this topic by scientists, microbiologists and physicians around the world. Since that time, the scientists from all over the world began systematic research of this issue. Nowadays they are currently the subject of intensive laboratory and clinical researches in highly developed countries. Their results was the implementation of products with antimicrobial touch surfaces made of copper to health care institution and other public places, such as subways, trains or schools. This paper presents selected issues of antimicrobial copper. Characteristics of alloys approved by Environmental Protection Agency – EPA and their European and ISO counterparts has been presented. The types of finished products with antimicrobial touch surfaces and technical problems in their production and use has been presented. In addition, the paper contains the results of the work of created consortium for the promotion of Antimicrobial Copper Cu+in Poland in 2011.
Język
PL
Treść
Miedź od zawsze odgrywała znaczącą rolę w rozwoju cywilizacyjnym społeczeństw, a jej właściwości przeciwdrobnoustrojowe znane już były w VIII tysiącleciu p.n.e. Przykładowo w czasach starożytnej Grecji Hipokrates rekomendował miedź w terapii zakażeń, natomiast podczas I wojny światowej zaobserwowano, że w ranach, w których przez dłuższy czas pozostawały fragmenty łuski naboju miedzianego rzadziej dochodziło do infekcji. I o ile znajomość bakteriobójczych właściwości nigdy nie zanikła w tym metalu, o tyle wiedza ta odeszła nieco w zapomnienie. Dopiero alarmujące dane Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wzrostu liczby nabytych przez pacjentów w szpitalach zakażeń i związanych z nimi powikłań oraz zgonów doprowadziły do renesansu tematu i wzmożonego zainteresowania nim przez naukowców, mikrobiologów i lekarzy na całym świecie. Od tego czasu zaczęto prowadzić systematyczne badania naukowe tego zagadnienia, a obecnie są one przedmiotem intensywnych analiz laboratoryjnych i klinicznych w wysokorozwiniętych krajach. Ich wynikiem stało się wprowadzenie wyrobów z powierzchniami dotykowymi wykonanymi z miedzi przeciwdrobnoustrojowej do jednostek opieki zdrowotnej i innych miejsc użyteczności publicznej takich jak m.in. metra, dworce lub szkoły. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu właściwości przeciwdrobnoustrojowych miedzi. Dokonano charakterystyki stopów zarejestrowanych przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency — EPA) oraz ich bezpośrednich odpowiedników europejskich i ISO. Ukazano rodzaje wyrobów finalnych z miedzianymi powierzchniami dotykowymi oraz problemy techniczne przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu. Ponadto w pracy zawarto wyniki prac utworzonego w 2011 roku w Polsce Konsorcjum na rzecz upowszechniania produktów z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu+.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:084497