Wpływ temperatury walcowania na strukturę i własności blach ze stopu Zn-Cu-Ti
PBN-AR
Instytucja
Wydział Metali Nieżelaznych (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling
ISSN
0035-9696
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Sigma NOT sp. z o.o..
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
10
Strony od-do
508--513
Numer tomu
60
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
EN
dynamic recrystallization
sheets
Zn-Cu-Ti
four-high reversing mill
PL
blachy
Zn-Cu-Ti
walcarka kwarto-nawrotna
dynamiczna rekrystalizacja
Streszczenia
Język
EN
Treść
The paper presents the research results on influence of the charge’s heating temperature intended for rolling process of the sheet made from Zn-Cu-Ti alloy in a four-high reversing mill on the structure and properties of the processed sheets, and its susceptibility to bending in particular. To this end, an experiment in industrial conditions was conducted, in which five coils of similar chemical compositions and established basic rolling parameters, which are draft schemes and rolling velocities in particular roll passes, were put to the rolling process. The sheet samples made according to this method were subjected to structural observations, basing on which various fractions of recrystallization were determined. On the grounds of the analysis concerning mechanical properties it was found that the fraction of dynamic recrystallization during the rolling process is tightly connected with mechanical properties and susceptibility to bending of the ready sheets. The performed test allowed to determine the minimal heating temperature of the casted charge designed for rolling process which permits to obtain desirable utilitarian properties of the ready made sheets.
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury nagrzewania wsadu do procesu walcowania taśmy ze stopu Zn-Cu-Ti w walcarce kwarto-nawrotnej na strukturę i własności przetwarzanych blach, w szczególności na ich podatność do zginania. W tym celu przeprowadzono eksperyment w warunkach przemysłowych, w którym procesowi walcowania poddano pięć kręgów taśmy o zbliżonym składzie chemicznym i przy ustalonych podstawowych parametrach walcowania, tj. schemacie gniotów i prędkościach walcowania w poszczególnych przepustach. Próbki wytworzonych w ten sposób blach poddano obserwacjom strukturalnym, na podstawie, których stwierdzono ich różny stopień rekrystalizacji. Na podstawie analizy otrzymanych wyników badań własności mechanicznych stwierdzono, że stopień dynamicznej rekrystalizacji w procesie walcowania jest ściśle związany z własnościami mechanicznymi gotowych blach, jak i ich podatnością do zginania. Przeprowadzony eksperyment pozwolił wyznaczyć minimalną temperaturę nagrzewania odlanego wsadu do procesu walcowania, która pozwala na uzyskanie pożądanych własności użytkowych gotowych blach.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:095167
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych