Kruszarki do rozdrabniania węgla w warunkach kopalń podziemnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze [stanowi kontynuację Transport Przemysłowy]
ISSN
1899-5489
EISSN
Wydawca
"HMR-Trans" (Wrocław)
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
3
Strony od-do
71--74
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.28
Autorzy
Streszczenia
Język
EN
Treść
In order to provide stable operation of a mine and high level of output, there are applied nnachines for coal disintegration already at the stage of its transportation from the mined wall to a shaft or transport drift. The machines are so called wall and longwall crushers. Their task is proper size reduction of too large coal lumps that could make the output transport more difficult or even impossible. The work presents examples of constructional solutions of such crushers i.e. roll and jaw crushers. The jaw crushers are the most commonly applied and they feature several constructional solutions with different construction of the working unit-the roll, and especially grinding elements mounted in it. The working elements are most frequently the crushing sections and rotary-tangent tools. The crushers are built with different versions of the roll drive. An original solution of a jaw crusher with a drive of both jaws located over the push plate conveyor is also presented. The direction of the ground coal movement is compatible with the direction of the movement of conveyor.
Język
PL
Treść
W celu zapewnienia stabilnej pracy kopalni oraz wysokiego poziomu wydobycia stosuje się maszyny do rozdrabniania węgla już w fazie jego transportu ze ściany wydobywczej do szybu lub sztolni transportowej. Maszynami tymi są tak zwane kruszarki ścianowe i podścianowe. Zadaniem tych kruszarek jest odpowiednie rozdrobnienie zbyt dużych brył węgla, które utrudniłyby lub uniemożliwiły transport urobku. W artykule podano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych tego rodzaju kruszarek, tj. kruszarek walcowych oraz szczękowych. Najczęstsze zastosowanie znalazły kruszarki walcowe, wśród których występuje szereg rozwiązań konstrukcyjnych różniących się budową organu roboczego - walca, w szczególności zastosowanych w nim elementów rozdrabniających. Elementami roboczymi są najczęściej segmenty kruszące oraz noże styczno-obrotowe. Kruszarki te budowane są z różnymi wariantami napędu walca. Zamieszczono również oryginalne rozwiązanie kruszarki szczękowej z napędem obu szczęk usytuowanych nad przenośnikiem zgrzebłowym, przy czym kierunek przemieszczania się rozdrabnianego węgla w kruszarce jest zgodny z kierunkiem ruchu przenośnika.
Cechy publikacji
original article
peer-reviewed
Inne
System-identifier
idp:076898