Formy dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych w społeczeństwie online
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Informatica Pomerania
ISSN
0867-1753
EISSN
2300-410X
Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
15-25
Numer tomu
40
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
technologia „chmury”, internet, cyfrowe dobra informacyjne
en
Internet cloud, Internet, digital information goods
Streszczenia
Język
pl
Treść
W niniejszym artykule poruszono tematykę ewolucji form dostępu do cyfrowych dóbr informacyjnych w społeczeństwie, które weszło w fazę online , czyli relatywnie stałego dostępu do internetu. Celem artykułu jest określenie, jakie zmiany niesie ze sobą wzrost popularności stosowania takich rozwiązań jak strumieniowe przesyłanie danych oraz technologia „chmury”. Obszarem badawczym rozważań są takie dobra informacyjne, jak filmy, muzyka i książki elektroniczne. W artykule zajęto się rów - nież problematyką strategii sprzedaży cyfrowych dóbr informacyjnych za pośrednic - twem internetu, która zasadniczo dzieli się na sprzedaż jednorazową i abonamentową. W artykule wykorzystano metodę studium przypadku oraz dane wtórne dotyczące zmian form dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, które przodują w innowacyjności z zakresu dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych.
Język
en
Treść
The main subject of this article is the evolution of forms of access to the digital information goods in a society that has entered a phase of online, which means relatively constant access to the Internet. The goal of the article is to determine what changes brings increased popularity of the use of solutions such as streaming and Internet’s cloud. The research area of the considerations are such information goods as movies, music and e-books. The article also addresses the issues of sales strategy of digital information goods via the Internet, which are generally divided into one-time sale and subscription. In the article were use the case study method and secondary data on changes in the forms of distribution in the United States, which excels in innovation in the field of distribution of digital information goods.
Inne
System-identifier
WUT6ff97c02b87448a6af3196b37b16f7b4
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych