Wpływ czasu kondycjonowania na emisję lotnych związków organicznych z elementów wyposażenia kabiny samochodu osobowego
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
558-566
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
lotne związki organiczne
jakość powietrza
elementy wyposażenia kabiny
emisja LZO
GC-MS
en
volatile organic compound
air quality
VOC emissions
GC-MS
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu czasu kondycjonowania podczas dynamicznych badań emisji substancji lotnych na całkowite stężenie lotnych związków organicznych. Zidentyfikowano dominujące związki odpowiadające za co najmniej 70 % całkowitej emisji LZO z różnych elementów wyposażenia kabiny samochodu. W przypadku koła kierownicy z tworzywa sztucznego zidentyfikowano dwa związki jako odpowiadające z ponad 80 % całkowitej emisji, podczas gdy w przypadku daszków przeciwsłonecznych pokrytych PVC podobne znaczenie miało ponad trzydzieści różnych LZO. Dla każdego elementu przeprowadzono po trzy testy emisji, co pozwoliło na określenie odchylenia standardowego powtarzalności poszczególnych jak i całkowitych stężeń LZO. Stwierdzono, że wydłużenie testu emisji prowadzi do uzyskania dokładniejszych i bardziej powtarzalnych wyników. Zasugerowano, że monitorowanie zmian całkowitego stężenia LZO podczas badań emisji ma znaczenie w oszacowaniu długoterminowego wpływu badanego obiektu na jakość powietrza w kabinie samochodu
Język
en
Treść
The aim of current work was to study the influence of conditioning time during dynamic VOC emission tests on total volatile organic compounds concentration. The main substances responsible for at least 70 % of TVOC emitted from different car cabin components were identified. In the case of steering wheel covered with polyurethane foam two substances were identified as responsible for over 80 % of total emission, while in the case of PVC covered sunvisors similar impact could be associated with presence of more than thirty different VOCs. For each component three emission tests were conducted what allows to determine of standard deviation of TVOC as well as single substances concentrations. It was stated that elongation of emission test leads to more precise and repeatable analytical results. It is suggested that monitoring of TVOC changes during the emission tests is valuable for estimation of long term impact of tested item on car cabin air quality
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Chemia
discipline:Transport
discipline:Chemistry
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:665044