Wpływ czasu magazynowania na emisję LZO z wybranych elementów wyposażenia kabiny samochodu osobowego
PBN-AR
Instytucja
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
567-575
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
pl
lotne związki organiczne
jakość powietrza
elementy wyposażenia kabiny
emisja LZO
GC-MS
en
volatile organic compounds
air quality
car cabin interior parts
VOC emissions
GC-MS
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem niniejszej pracy było określenie wpływu długotrwałego magazynowania wybranych elementów wyposażenia kabiny samochodu osobowego – kół kierownic pokrytych różnym rodzajem materiału, na emitowane substancje lotne. Badania wykazały, że zarówno skład jakościowy jak i ilościowy emitowanej mieszaniny substancji lotnych ulega istotnym zmianom. Wykazano, że zmiany składu emitowanych LZO są zależne od materiału, z którego zbudowany jest badany element. Można się jednak spodziewać, że bez względu na materiał, w miarę upływu czasu udział w emisji ciężkich lotnych związków organicznych będzie ulegał zwiększeniu. Sumaryczne stężenie emitowanych lotnych związków organicznych zmniejszyło się po sześciu miesiącach magazynowania o ponad 50 % w przypadku koła kierownicy pokrytego pianką poliuretanową oraz o niecałe 40 % w przypadku podobnego elementu pokrytego skórą naturalną. Emisja związków karbonylowych z elementu pokrytego skórą naturalną jest znacznie większa niż z PUR, jednak jej wielkość ulega zmniejszeniu o ponad 80 % w badanym okresie czasu
Język
en
Treść
The aim of present work was determination of long term storage influence of selected interior parts- steering wheels covered with different materials, on emitted volatile substances. Performed analyses indicate that both, the quantitative and qualitative composition of emitted volatile substances mixture significantly changes. It was shown that changes in emitted VOC composition depends on tested element building material. It can be expected that regardless the material used, semivolatile organic compounds share in total emission will increase over time. Total volatile organic compounds concentration decreased after six months of storage more than 50 % in case of steering wheel covered polyurethane foam, and less than 40 % in case of similar part covered with natural leather. Carbonyl compounds emission from steering wheel covered with natural leather was significantly larger than from PUR, however it decreased over the testing time for more than 80 %
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Chemia
discipline:Transport
discipline:Chemistry
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:665046