Ponadczasowość myśli Jana Władysława Dawida zawartych w rozprawie o nauczycielu. Refleksje w stulecie powstania książki " O duszy nauczycielstwa"
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Książka
Tytuł książki
Tradycja i współczesność edukacji i wychowania w Polsce
Data publikacji
2015
ISBN
9788375302547
Wydawca
RUTHENUS
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ponadczasowość myśli Jana Władysława Dawida zawartych w rozprawie o nauczycielu. Refleksje w stulecie powstania książki " O duszy nauczycielstwa"
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
25-44
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,00
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
nauczyciel
praca nauczycie-la
stosunek do pracy na-uczyciela
stosunek do ucznia
en
teacher
teacherwork
the attitude to teacher’swork
the attitude to pupil
Streszczenia
Język
pl
Treść
Sto lat temu Jan Władysław Dawid (1859-1914) wydał rozprawkę „O duszy nauczy-cielstwa”. Analizując jej treść, przy pominięciu archaicznej dziś polszczyzny i dawnego sposobu przedstawiania myśli autora, można wskazać ponadczasowość wystę-pujących w niej elementów rozważań autora. Oczywiście odnosząc treść do współcze-snego nauczyciela i jego pracy.
Język
en
Treść
One hundred years ago Jan Władysław Dawid (1859-1914) published the disserta-tion ‘About the Teaching’s Soul’. Despite its archaic language, analyzing its con-tent allows to distinguish the timelessness of author’s considerations in reference to contemporary teacher and his job.
Cechy publikacji
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:622637