Metody dostosowania kotłów pyłowych do zastosowania niekatalitycznych technik redukcji NOx
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej
ISSN
0013-7294
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
9
Strony od-do
546-551
Numer tomu
747
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,00
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
polski
kocioł energetyczny OP-215
modernizacja kotła
połączenie metody pierwotnej obniżenia emisji tlenków azotu z metodą SNCR  
angielski
OP-215 power boiler  
boiler modernization  
combination of a nitrogen oxides emission reduction primary method with the SNCR method  
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule przedstawiono wynik prac Instytutu Energetyki w zakresie obniżania emisji tlenków azotu z zastosowaniem metod pierwotnych i selektywnej niekatalitycznej redukcji SNCR. Efektywność SNCR zależy od skuteczności jednoczesnego ograniczenia emisji tlenków azotu metodami pierwotnymi poprzez odpowiednią organizację procesu spalania. Dzięki zastosowaniu metod pierwotnych obniża się poziom emisji NOx przed instalacją SNCR oraz tworzy się wymagane okno temperaturowe spalin w zakresie 950-1100˚C, korzystne dla selektywnej redukcji SNCR, co wpływa na zmniejszenie zużycia reagenta. Efekty te można osiągnąć różnymi sposobami konstrukcyjnymi powiązanymi z organizacją spalania, a ich odpowiedni dobór zależy m.in. od takich czynników jak typ i wielkość kotła oraz jakość spalanego węgla. W artykule przedstawiono realizację zastosowania modernizacji instalacji paleniskowej kotła OP-215 łączącą metodę pierwotną obniżenia emisji tlenków azotu oraz metodę SNCR zapewniające ograniczenie emisji do poziomu poniżej 200 mg/m3u. Osiągnięto to z zastosowaniem wypracowanego w Instytucie Energetyki ciągu komplementarnych działań począwszy od prac koncepcyjnych, symulacji numerycznych, projektowania oraz wdrożenia i badań na obiektach rzeczywistych.
Język
angielski
Treść
Presented are achievements of Instytut Energetyki (Institute of Power Engineering) in the scope of nitrogen oxides emission reduction with the use of primary methods and a selective non-catalytic reduction (SNCR). SNCR efficiency depends on the effectiveness of simultaneous reduction of nitrogen oxides emission with the use of primary methods through proper organization of the combustion process. By using primary methods we achieve reduction of NOx emission level before the SNCR installation and also created is, beneficial for the SNCR selective reduction, a required flue-gas temperature window in the range of 950-1100˚C that results in a lower reagent consumption. These effects can be achieved by boiler retrofitting combined with proper organization of a combustion process while their proper selection depends on several factors such as the type and size of a boiler together with the combusted coal quality. Presented is realization of an OP-215 boiler furnace modernization that combines a primary method of nitrogen oxides emission reduction and the SNCR method thereby ensuring NOx reduction to the level below 200 mg/m3u. This was achieved by application of series of complementary actions developed at the Instytut Energetyki starting from conceptual design works, through numerical simulations, design and engineering and ending with implementation and testing on real facilities.
Cechy publikacji
Elektrotechnika
Energetyka
Electrical engineering
Energetics
discipline:Energetyka
discipline:Energetics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:772568