Katalityczna redukcja tlenków azotu (SCR) – stan obecny i perspektywy rozwoju
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pol
Czasopismo
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej
ISSN
0013-7294
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
552-555
Numer tomu
9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,40
Autorzy
Słowa kluczowe
polski
SCR
elastyczność
katalizator niskotemperaturowy  
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule została przedstawiona problematyka integracji instalacji katalitycznego odazotowania spalin (SCR) z kotłami pyłowymi w świetle zwiększania elastyczności pracy bloków węglowych energetyki zawodowej. Omówiono ograniczenia stosowania obecnych układów oraz wskazano nowe kierunki rozwoju: opracowanie rozwiązań dostosowujących technologię SCR do przyszłych reżimów pracy bloków energetyki zawodowej (modyfikacja składu warstwy aktywnej, niskotemperaturowe układy SCR na bazie nośnika węglowego) oraz obniżanie kosztów eksploatacji już istniejących oraz przyszłych instalacji SCR. Przedstawiono doświadczenia Instytutu Energetyki w temacie katalitycznych metod odazotowania spalin.
Język
angielski
Treść
Discussed are issues concerning integration of selective catalytic nitrogen oxides reduction units (SCR) with pulverised coal furnaces in the light of increasing coal units operation flexibility. Discussed are application limitations of the current SCR systems and new directions of development are identified: elaboration of new solutions adapting SCR technology to future power stations operation modes (modification of an active layer composition, low-temperature SCR units with coal-based carriers) and reduction of the existing and future SCR units operational costs. Presented is the experience of Instytut Energetyki (Institute of Power Engineering) in the scope of catalytic flue-gas denitrification.
Cechy publikacji
Elektrotechnika
Energetyka
Electrical engineering
Energetics
discipline:Energetyka
discipline:Energetics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:790640