Zastosowanie pętli chemicznych w energetyce
PBN-AR
Instytucja
Instytut Energetyki - Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo - energetycznej
ISSN
0013-7294
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
208-2013
Numer tomu
4
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Słowa kluczowe
polski
redukcja ditlenku węgla do atmosfery   bezpłomieniowe spalanie węgla   chemiczne pętle tlenkowe  
angielski
carbon dioxide emission reduction   flameless coal combustion   chemical looping combustion  
Streszczenia
Język
polski
Treść
Bezpłomieniowe spalanie węgla w pętlach chemicznych (CLC) wydaje się dzisiaj bardzo obiecujące. Technologia ta jest rozwijana przez wiele ośrodków badawczych na świecie, a w szczególności przez firmę ­Alstom. Umożliwia ona redukcję emisji CO2 do atmosfery poprzez łatwe wychwytywanie spalin bogatych w ten gaz, a także poprzez obniżoną emisję tlenków azotu w wyniku eliminacji udziału azotu atmosferycznego w procesie spalania. Dla technologii CLC decydujące będą wyniki prac badawczo-rozwojowych i ekonomicznych prowadzonych w tym kierunku na świecie. Ogólnie uznać można, że CLC będzie technologią: a) umożliwiającą budowę jednostek wytwarzających energię z ekonomicznym wychwytem CO2 powyżej 90%, b) przyjazną środowisku poprzez niską emisję NOx , SO2 Hg i pyłów, c) zapewniającą wysoką sprawność, w tym jednostek nadkrytycznych, d) konkurencyjną do technologii spalania tlenowego (oxycombustion), ponieważ nie wymaga budowy bardzo drogich tlenowni kriogenicznych lub membranowych. W Polsce od maja 2014 do kwietnia 2017 roku prowadzony jest projekt o tytule: „Innovative Idea for Combustion of Solid Fuels via Chemical Looping Technology”, akronim NewLoop. Projekt finansowany jest z Funduszy Norweskich w ramach programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynatorem projektu jest Instytut Energetyki, którego partnerami są Politechnika Częstochowska oraz Institute for Energy Technology i Norwegian Institute for Air Research z Norwegii. Głównym celem projektu NewLoop jest opracowanie nowej technologii spalania węgla i biomasy, przystosowanej do technologii składowania dwutlenku węgla, która wykorzystywać będzie koncept spalania paliwa w chemicznej pętli tlenkowej. Projekt ma na celu stworzenie technologii konkurencyjnej do już istniejących i charakteryzującej się mniejszą szkodliwością dla środowiska. Celem projektu NewLoop jest także rozpowszechnianie innowacyjności i zrozumienia procesów CLC.
Język
angielski
Treść
Flameless coal combustion in the CLC process seems to be very promising. This technology is now being developed by many research centres in the world and especially by Alstom. The method enables CO2  emission reduction in the way of easy capture of flue gases rich in CO2 and also through reduced NOx emission as a result of elimination of atmospheric nitrogen from the combustion process. But the crucial thing for the CLC technology will be results of research and development as well as economic works conducted in the world. Generally, it may be considered that CLC will be the technology: a) enabling construction of power units generating energy with economical CO2 capture of more than 90%, b) environment friendly by low emission of NOx SO2 ,Hg and dust, c) ensuring high efficiency, including supercritical units, d) competitive with the oxycombustion technology as it does not need building of very expensive cryogenic/membrane oxygen separation plants. A project called „Innovative Idea for Combustion of Solid Fuels via Chemical Looping Technology” (acronym NewLoop) has now been conducted in Poland (May 2014 - April 2017). It is financed by Norfund in the frames of Polish-Norwegian Research Programme via the Polish National Centre for Research and Development. The coordinator of this project is the Institute of Power Engineering and its partners are Częstochowa Technical University as well as the Institute for Energy Technology and the Institute for Air Research from Norway. The main aim of the NewLoop project is development of a new coal and biomass combustion technology suitable for CO2 storage that will make use of the idea of CLC fuel combustion. This technology should be competitive with the already existing ones and characterized by reduced environmental impact. The aim of the NewLoop project is also promotion of a knowledge concerning innovation and understanding of the CLC technology.
Inne
System-identifier
PX-58aeb171d5dee56058289355