Bionic aspects in search of functional systems of structural surfaces
PBN-AR
Instytucja
Wydział Architektury (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
MAZOWSZE Studia Regionalne
ISSN
1689-4774
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
19
Strony od-do
117-124
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Streszczenia
Język
pl
Treść
W poszukiwaniach eksperymentującej architektury następuje coraz bardziej widoczny zwrot, objawiający się przechodzeniem z kształtowania biomorficznego na projektowanie biomimetyczne. Forma obiektów architektonicznych przestaje być inspirowana estetyką i kształtami spotykanymi w naturze. Kształtowanie nowych, niespotykanych dotychczas form jest wynikiem naturalnych procesów formotwórczych. Takie projektowanie umożliwia często tworzenie skomplikowanych, optymalizowanych pod różnymi względami, struktur przestrzennych. „Przenoszenie” modeli biologicznych do architektury dotyczy również procesów i wzorców spotykanych w naturze w zakresie kształtowania systemów elewacyjnych i ich technologii materiałowych. W efekcie „skóra” architektoniczna staje się multifunkcyjna i przestaje pełnić jedynie funkcję maski i izolacji między zewnętrzem a wnętrzem. Bioniczne elewacje z natury rzeczy nastawione są na przemianę i obieg materii oraz przepływ informacji i energii. Wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, umożliwiających dokonywanie skomplikowanych analiz numerycznych, w znaczącym stopniu wpływa na przyśpieszenie i ułatwienie właściwej symulacji warunków środowiskowych i wpływu projektowanego budynku na otoczenie. W efekcie projektowanie bioniczne, umożliwiające odwzorowanie ekosystemów, procesów, funkcji i materiałów spotykanych w świecie przyrody – to projektowanie architektury zrównoważonej, efektywnej i innowacyjnej, o specyficznej estetyce. Nowatorskie fasady stają się istotnym elementem integrowania ze środowiskiem inteligentnego budynku, wpisującego się w trendy architektoniczne. W efekcie – współczesne eksperymentalne poszukiwania projektowe, bazujące na wzorach bionicznych, prowadzą do kształtowania nowych rozwiązań powierzchni strukturalnych.
Język
en
Treść
The search of experimental architecture is followed by an increasingly more visible manifestation of the transition from shaping the biomimetic design to the biomorphic. The forms which architectural objects take, cease to be inspired by the aesthetics and the shapes found in nature. The shaping of new and unprecedented forms is the result of natural forming processes. Such a design often allows for the creation of complex spatial structures, optimized in various respects. “Applying” the biological models to architecture also includes processes and designs found in Nature to shape the facade systems and their material technology. As a result, the architectural “skin” becomes multifunctional and ceases to serve only as a masking and isolating function between the exterior and the interior. The bionic elevations inherently focus on transformation and circulation of matter, and their flow of information and energy. The use of digital tools to make complicated numerical analyses significantly affect the acceleration and facilitation of proper simulation of the environmental conditions and the impact on the environment of the designed building. As a result, the bionic design allows for the mapping of ecosystems, processes, functions and materials found in the natural world and for the design of sustainable, efficient and innovative architecture with specific aesthetics. The innovative facades have become an essential part of the integration of intelligent buildings into the environment, at the same time becoming one of the architectural trends. Consequently, the search for contemporary experimental designs based on bionic patterns leads to the development of new solutions for structural surfaces.
Inne
System-identifier
WUTd23c1fb5d1b74adda9afee5755e92c4b
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych