Alternatywne zbrojenie betonu kompozytami FRP – zagadnienie kompatybilności
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Lądowej (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Konferencja Dni betonu. Tradycja i nowoczesność
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-61331-19-3
Wydawca
Stowarzyszenie Producentów Cementu
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Alternatywne zbrojenie betonu kompozytami FRP – zagadnienie kompatybilności
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
1095-1096
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Streszczenia
Język
pl
Treść
Jedną z najczęstszych przyczyn uszkodzenia konstrukcji betonowych jest korozja zbrojenia.Z tego względu od kilkunastu lat trwają prace nad zastosowaniem rozwiązania alternatywnego w stosunku do zbrojenia stalowego, w postaci zbrojenia niemetalicznego z kompozytów polimerowych zbrojonych włóknami (FRP). Odmienna charakterystyka techniczna prętów FRP sprawia, że projektowanie konstrukcji ze zbrojeniem FRP różni się od projektowania konwencjonalnego żelbetu. Wytyczne amerykańskiego instytutu betonu ACI 440.1R-06 wskazują na konieczność zapewnienia przyczepności zbrojenia FRP do betonu. W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych przyczepności „pull-out” prętów o zróżnicowanej średnicy: stalowych (gładkich i żebrowanych) i GFRP.Na podstawie wytycznych ACI 440 zaproponowano model współpracy (kompatybilności)układu złożonego: pręt FRP – otulina betonowa. Na podstawie wyników symulacji MES przedyskutowano wpływ użebrowania prętów FRP na ształtowanie przyczepności z betonem.
Język
en
Treść
One of the most common causes of damage to concrete structures is the corrosion of the reinforcement. For this reason, several years underway using alternative compared to steel reinforcement in the form of non-metallic reinforcement of fiber reinforced polymer composites (FRP). A different technical characteristics of FRP bars makes designing structures with FRP reinforcement differs from conventional reinforced concrete design. The guideline of the American Concrete Institute ACI 440.1R-06 indicates the need to ensure adhesion of FRP reinforcement for concrete. The paper presents the results of comparative tests of adhesion “pull-out” bars of varying diameters: steel (smooth and ribbed) and GFRP. On the basis of the guidelines of ACI 440 proposed a model of compatibility for a system: a FRP bar - concrete cover. Based on the results of FEM simulations the impact of FRP bars ribbing on the formation of adhesion to concrete was discussed
Inne
System-identifier
WUTc5dcd56b267b423facf4e0f80e449457