Dostosowanie systemu kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego do wielkości ruchu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
ISSN
1230-9265
EISSN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
114
Strony od-do
303-314
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
port lotniczy, kontrola bezpieczeństwa, bagaż rejestrowany, przepustowość, ochrona lotnictwa cywilnego
en
airport, security screening, hold baggage, throughput, civil aviation security
Streszczenia
Język
pl
Treść
Kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego jest czynnością obowiązkową i ważną w procesie obsługi pasażera odlatującego. Z jednej strony wpływa na bezpieczeństwo operacji lotniczej z drugiej strony na jej terminowość. Celem pracy było przeanalizowanie w jakim stopniu rzeczywiste rozwiązania organizacyjne stosowane w punkcie kontroli bezpieczeństwa (PKB) są adekwatne do charakterystyk operacyjnych lotniska, szczególnie do wielkości obsługiwanego ruchu. Zastosowano porównanie średniej intensywności zgłoszeń bagaży do PKB ze średnią intensywnością ich obsługi (kontroli) przy różnych wariantach organizacji PKB. Analiza ta pokazała, że w porcie lotniczym Szczecin (o mniejszym ruchu) przyjęto rozwiązanie nieco na zapas, natomiast w porcie lotniczym Katowice (o większym ruchu) wariant organizacji PKB jest adekwatny do potrzeb. Wniosek z badań jest taki, że w porcie lotniczym Szczecin możliwe jest zwiększenie skuteczności kontroli poprzez zmianę wariantu organizacji PKB, natomiast osiągnięcie tego samego celu w porcie lotniczym Katowice wymagałoby rozbudowy infrastruktury lub zmiany wyposażenia.
Język
en
Treść
Hold baggage screening is mandatory and very important in the process of departing passengers service. On the one hand it affects the safety of flight operations, and on the other hand it affects its punctuality. The aim of this study was to analyze the extent to which the actual organizational solutions used in a security control point (SCP) are adequate for the operational characteristics of the airport, especially for the traffic volume. The intensity of baggage flow requests to SCP was compared with the mean intensity of the service (control) at different variants of the SCP organization. This analysis showed that at the Szczecin airport (with smaller traffic) somewhat redundant organizational solution was adopted, while at the Katowice airport (with bigger traffic) organization of SCP is adequate to the needs. The conclusion from the research is that in the Szczecin airport it is possible to increase the efficiency of control by changing the variant of the SCP organization, while achieving the same goal in the Katowice airport would require the development of infrastructure or changes in equipment.
Inne
System-identifier
WUT6a3282b7ae9e4bf188e9380a7be7a547