Wariantowe rozłożenie potoku ruchu w zadanej sieci przy uwzględnieniu kosztów zewnętrznych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4
Strony od-do
1605-1616
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Słowa kluczowe
pl
EMITRANSYS, rozłożenie potoku ruchu, koszty zewnętrzne
en
EMITRANSYS, traffic flow distribution, external costs
Streszczenia
Język
pl
Treść
Transport oddziałuje destrukcyjnie na środowisko naturalne. Jego negatywny wpływ można wyrazić przy pomocy kosztów zewnętrznych. Jedne gałęzie transportu oddziałują w większym stopniu (większa wartość kosztów zewnętrznych), inne w mniejszym. Należy dążyć do ograniczenia wielkości kosztów zewnętrznych związanych z działalnością transportu. Jednym z działań może być przeniesienie potoku ruchu z gałęzi transportu cechujących się większymi kosztami zewnętrznymi na inne. W artykule przeanalizowano wpływ kosztów zewnętrznych na rozłożenie potoku pasażerów w ciągu komunikacyjnym Warszawa – Bydgoszcz. Jako wskaźniki oceny jakości rozłożenia potoku na sieć przyjęto koszty średnie oraz koszty krańcowe. Rozłożenie przeprowadzono dla dwóch sytuacji. W pierwszej poszczególne połączenia były opisane charakterystykami o interpretacji średniego kosztu przemieszczania, w drugiej jako suma średnich kosztów przemieszczania i kosztów zewnętrznych. Przeanalizowano trzy warianty różniące się wielkością potoku pasażerów oraz wyposażeniem.
Język
en
Treść
Transport impacts destructive on the environment. Its negative impact can be expressed with the help of external costs. Some modes of transport affect in a greater extent (higher value of external costs), others less. The aim should be to reduce the size of the external costs of transport activities. One of the activities may be transfer of traffic flow from branches of transport characterized by higher external costs on others. In the article was analyzed the impact of external costs for the distribution of passengers flow in the transport connection Warsaw - Bydgoszcz. As indicators of the solution quality assessment of the distribution of the flow on the network assumed average costs and marginal costs. The distribution was carried out for the two situations. In the first individual connections were described by characteristics of the interpretation of the average cost of transport and the second as the sum of the average cost of transport and external costs. We analyzed three variants with varying volume of passengers flow and equipment.
Inne
System-identifier
WUTc3087faa4f38406bb1b59299a36d9732