System wspomagania wyboru wariantu organizacji kontroli bagażu rejestrowanego w porcie lotniczym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Transportu (Politechnika Warszawska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
ISSN
0209-3324
EISSN
2450-1549
Wydawca
Politechnika Slaska
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
88
Strony od-do
107-114
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
kontrola bagażu; port lotniczy; strumień pasażerów
en
checked baggage; airport; passengers stream
Streszczenia
Język
pl
Treść
Kontrola bagażu rejestrowanego umieszczanego w luku bagażowym jest jednym z najważniejszych elementów systemu zabezpieczeń portu lotniczego, mającym wpływ na bezpieczeństwo transportu lotniczego. W różnych portach lotniczych wyposażenie techniczne, ale także organizacja procesu kontroli bagażu rejestrowanego różnią się znacznie. W pracy przedstawiono analizę zmierzającą do stworzenia modelu organizacji kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego. Przy wykorzystaniu tego modelu można wspomagać wybór wariantu organizacji w zależności od aktualnej sytuacji w terminalu. Istotą metody wspomagania jest określenie zależności między czynnikami, takimi jak wyposażenie techniczne, wyszkolenie personelu i liczba popełnianych błędów oraz właśnie wariant organizacji kontroli, a skutecznością tej kontroli. Zależność ta nie może być określona w sposób ścisły i precyzyjny, konieczne jest zatem stosowanie metod właściwych dla przypadku, kiedy dysponujemy informacją nieprecyzyjną, niepewną i subiektywną. Uzyskane wyniki pozwalają na ocenę, jaka jest skuteczność kontroli bagażu rejestrowanego przy każdym z możliwych wariantów organizacji. Pozwala to na dobór wariantu w zależności od tego, jakim wyposażeniem technicznym dysponujemy, a także jaki strumień pasażerów należy obsłużyć.
Język
en
Treść
Checked baggage, placed in the hold of an aircraft, screening is one of the most important elements of the airport security system, affecting the safety of entire air transport. In various airports, technical equipment but also the organization of checked baggage screening process vary widely. The paper presents an analysis aimed at creating a model of the organization of the screening process. Using this model can help airport managers in selection of the variant of screening organization depending on the current situation in the terminal. The essence of the method is to determine the relationship between factors such as: technical equipment, staff training and the number of staff errors, and also a variant of the organization of screening process and the effectiveness of the screening. This relationship cannot be defined in a precise and accurate manner, so it is necessary to use methods appropriate for the case when we have the information imprecise, uncertain and subjective. The obtained results allow to assess how effective is the checked baggage screening process at each of the possible variants of the organization. This allows the selection of a variant according to the technical equipment we have and also what passengers stream must be serviced.
Inne
System-identifier
WUT452f3c14eb014d2aac439f2cb511a467