Czynniki warunkujące motywy i bariery aktywności fizycznej studentów kierunku wychowanie fizyczne
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Rozprawy Społeczne
ISSN
2081-6081
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
4
Strony od-do
60-72
Numer tomu
10
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
angielski
physical activity
motivation
obstacles
students
IPAQ
polski
aktywność fizyczna
motywy
bariery
studenci
IPAQ
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Młodzież akademicka narażona jest na działanie szeregu często negatywnych czynników związanych z tokiem studiów. Celem badań było określenie poziomu aktywności fizycznej przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. Podjęto również próbę wskazania czynników motywujących respondentów do aktywnego wypoczynku oraz barier utrudniających im uczestnictwo w szeroko pojętej kulturze fizycznej. Sondażem objęto 392 studentów kierunku wychowanie fizyczne – bialskiej i krakowskiej AWF. Stwierdzono, że respondenci w większości prezentują wysoki poziom aktywności fizycznej. Podejmując różne formy aktywności fizycznej kierują się głównie aspektem zdrowotnym, zaś jako główną przeszkodę utrudniającą im podejmowanie aktywności fizycznej wymieniają ograniczenia czasowe wynikające z toku studiów.
Język
angielski
Treść
Students are often prone to a number of harmful practices connected with studying. The aim of the research was to determine the level of physical activity among future teachers of physical education. Also, an attempt to point the factors motivating students to spend time actively and barriers to taking part in a broadly defined physical culture was made. 392 students at the Departments of Physical Education in Biala Podlaska and Cracow Academies were examined. It was proved that the examined showed a high level of physical activity. They admit that health is the main reason behind taking up various forms of physical activities and that the main barrier is the lack of time resulting from studying.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000033216