Aktywność fizyczna młodzieży wiejskiej z powiatu radzyńskiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Problemy Higieny i Epidemiologii
ISSN
1895-4316
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
286-292
Numer tomu
96
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.81
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
angielski
physical activity
leisure time
barriers
rural youth
polski
aktywność fizyczna
czas wolny
bariery
młodzież wiejska
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Cel badań. Określenie budżetu czasu wolnego, preferowanych form aktywności fizycznej oraz czynników, które w największym stopniu mają wpływ na uczestniczenie młodzieży wiejskiej z powiatu radzyńskiego w aktywności fizycznej. Materiał i metoda. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z autorskim kwestionariuszem ankiety, którą przeprowadzono wśród 309 respondentów. Przy określaniu wielkości próby reprezentatywnej zastosowano dobór kwotowy. Wyniki. Najwyższy wymiar czasu wolnego posiadali uczniowie płci męskiej i uczący się w liceum ogólnokształcącym. Motywem do uczestniczenia w aktywności fizycznej w przypadku dziewcząt, była chęć uzyskania ładnej sylwetki, rozładowanie napięcia i rywalizacja z rówieśnikami, natomiast u chłopców chęć uzyskania przyjemności i wypracowanie ładnej sylwetki. Obie płcie preferowały spacery, natomiast chłopcy dodatkowo gry zespołowe i sporty siłowe. Czynnikami, które utrudniały udział w aktywności fizycznej to: brak wolnego czasu w przypadku uczennic i brak środków finansowych u uczniów. Licealiści wskazywali na problem braku wolnego czasu, uczniowie szkoły zawodowej na brak środków finansowych, natomiast uczniowie technikum dodatkowo wymienili brak śmiałości i brak pomocy ze strony rodziny. Wnioski. Należy zintensyfikować wszelkie działania organów samorządowych, instytucji i szkół, które dotyczą zmiany aktualnego rozumienia aktywności fizycznej przez mieszkańców terenów wiejskich. Potrzebne są działania oświatowe, w których niezwykle cenna jest rola nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w uświadomieniu i uwrażliwieniu młodzieży, co do potrzeby ich uczestnictwa w aktywności fizycznej.
Język
angielski
Treść
Aim. To define a leisure-time budget, preferred forms of physical activity and factors which have the greatest influence on physical activity of rural youth from the Radzyń district. Material & Method. A method of diagnostic survey with the use of the author's questionnaire was applied among 309 respondents. A quota sampling was used for determining the size of representative sample. Results. The results showed that the male students of comprehensive secondary schools had the greatest amount of leisure time at their disposal.The factors that mostly motivated female students to participate in physical activity were a desire to get a nice figure, releasing body tension and rivalry among peers, while in the case of male students the most important were having fun and good body shape. From among the forms of physical activity both sexes preferred walking, whereas boys additionally chose team games and strength sports. The factors that hindered participation in physical activity were the lack of free time, especially in the case of female students, as well as the lack of financial resources. The students of comprehensive secondary school indicated the problem of the lack of free time, the vocational secondary school students the lack of financial resources, whereas the students of technical secondary school also mentioned the lack of courage and family support. Conclusions. Local governments, institutions and schools should intensify the actions which help to change the current understanding of physical activity by inhabitants of rural areas. Educational activities are needed, in which secondary school teachers play a significant role in raising awareness among young people about the need for their participation in physical activity.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000029660