Aktywność fizyczna kobiet i mężczyzn studiujących w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu
ISSN
2083-4543
EISSN
2084-4905
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
2
Strony od-do
166-170
Numer tomu
20
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
physical activity
students
females
males
IPAQ
polski
aktywność fizyczna
studenci
kobieta
mężczyzna
IPAQ
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem pracy było poznanie deklarowanego przez studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej poziomu aktywności i sprawności fizycznej, zakresu czasu wolnego i czasu spędzanego siedząc, a także określenie zależności między uzyskanymi wynikami a płcią badanych. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a podstawowym narzędziem był Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) (wersja krótka) poszerzony o dwa pytania dotyczące zakresu czasu wolnego i samooceny sprawności fizycznej badanych. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programu STATISTICA 7.1. W celu wykrycia zależności wykorzystano test U Manna-Whitneya oraz Chi kwadrat Pearsona. Badaniami objęto 450 studentów, w tym 237 kobiet i 213 mężczyzn w wieku 18-26 lat. Stwierdzono, że całkowity poziom aktywności fizycznej badanych wyniósł 2359,5 MET- min/tydz. i był wyższy u mężczyzn (2605,8 MET- min/tydz.) niż u kobiet (2129 MET- min./tydz.). Dominującym rodzajem aktywności było chodzenie (959,2 MET- min./tydz.). Mężczyźni uzyskali wyższe wartości w zakresie wysiłków intensywnych i umiarkowanych, natomiast kobiety nieznacznie wyższe w zakresie chodzenia. Statystycznie istotne zróżnicowanie na korzyść mężczyzn stwierdzono w odniesieniu do aktywności fizycznej całkowitej, intensywnej i umiarkowanej; wysokiego poziomu sprawności fizycznej; wystarczającego zakresu czasu wolnego. Statystycznie istotne zróżnicowanie na korzyść kobiet stwierdzono w odniesieniu do: poziomu aktywności fizycznej umiarkowanej i niskiej; zbyt małego zakresu czasu wolnego i jego braku. Studenci zadeklarowali też, że w ciągu 1 dnia roboczego spędzają średnio 329 minut na siedzeniu - nieco dłużej mężczyźni niż kobiety.
Język
angielski
Treść
The aim of the study was to find the level of physical activity and fitness declared by the students of the State Higher Vocational School in Biała Podlaska, Poland, as well as their free time and the time spent sitting, and also to determine the relationship between the findings and the gender of the respondents. The diagnostic survey method was used with the basic tool of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) (short version), extended with two questions concerning the scope of free time and self-reported physical fitness. Statistical analysis was performed using the STATISTICA 7.1 software programme. For detecting relationships, the U Mann-Whitney and Pearson Chi-Square were used. The study comprised 450 students - 237 females and 213 males, aged 18-26. It was found that the total level of physical activity amounted to 2359.5 MET-min./week, and was higher among males (2605.8 MET-min./week) than females (12129 MET-min./week). The dominant physical activity was walking (959.2 MET-min./week). Males attained higher values of intensive and moderate effort, whereas the females a little higher in walking. Statistically significant differences to the benefit of males were found in relation to total, intensive and moderate physical activity; high level of physical fitness; and sufficient amount of leisure time. Statistically significant differences were noted with regard to the level of moderate and low physical activity; an insufficient amount of free time, or even its lack. The students also declared that during one work day they spend 329 minutes sitting, the males a slightly longer time than females.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000027912
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych