Aktywność fizyczna studentów Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
ISSN
2081-1063
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
10
Strony od-do
37-43
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
angielski
physical activity
students
IPAQ
polski
aktywność fizyczna
studenci
IPAQ
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem niniejszej pracy było określenie poziomu deklarowanej aktywności fizycznej studentów Państwowej Szkoły Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Fizjoterapia. Podjęto próbę ukazania aktywności fizycznej z uwzględnieniem kierunku studiów, miejsca zamieszkania, płci oraz wielkości wskaźnika BMI. Zapytano również studentów o motywy i bariery podejmowania aktywności fizycznej. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem krótkiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) - last seven day. Materiał badań stanowiło 92 studentów PSW, w tym 47 z kierunku Turystyka i Rekreacja oraz 45 z kierunku Fizjoterapia. Wyniki badań wskazują na zadowalający poziom aktywności fizycznej badanej młodzieży - 74% ogółu badanych spełniło kryteria dla poziomu umiarkowanego i wysokiego.
Język
angielski
Treść
The aim of this work was to determine the level of physical activity of students of the State School of Higher Education in Biala Podlaska in faculties: Tourism and Recreation, and Physiotherapy. Faculty, place of residence, gender, and rate of Body Mass Index were taken into consideration in an attempt to show physical activity of the students. They were also asked their motives and barriers in taking up physical activities. Diagnostic poll method and a short version of International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) - last 7 days - were used. 92 students of the State School of Higher Education in Biala Podlaska were examined. 47 of them studied Tourism and Recreation and 45 Physiotherapy. The research results showed that the students' level of physical activity was sufficient. 74% of the questioned met the criteria for high and moderate level.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000031003