Logistyczne wykorzystanie wodnych obiektów sportowo-rekreacyjnych przez mieszkańców Lublina
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
6
Strony od-do
14758--14765
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
logistyka
obiekt rekreacyjno-sportowy
Lublin (woj. lubelskie)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Badania miały na celu ukazanie logistyki zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnych w mieście Lublin, z wyszczególnieniem infrastruktury wykorzystywanej w sportach wodnych. Badaniami objęto 864 mieszkańców Lublina, korzystających z obiektów administrowanych przez MOSiR "Bystrzyca Przy obliczeniach statystycznych wykorzystano analizę funkcji dyskryminacyjnej, która wskazała na najważniejsze czynniki w podjętym problemie. Wykazano, iż istnieje duże zainteresowanie wśród mieszkańców Lublina uczestnictwem w rekreacji ruchowej związanej z wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do uprawiania sportów wodnych. Stwierdzono niedosyt takich obiektów, co zostało potwierdzone m.in. deklaracją potrzeby powstania aqua parku. Obecny stan obiektów sportowo-rekreacyjnych wydaje się być mało atrakcyjny dla mieszkańców, którzy oczekują wyższego poziomu świadczonych usług. Istnieje potrzeba zintegrowania działań władz, jak również prywatnych inwestorów w kierunku planowego rozmieszczenia i rodzaju prowadzonych inwestycji związanych z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. The study aimed to show the logistics of the management of sports and recreational facilities in Lublin, specifying the infrastructure for water sports. The study included 864 residents of Lublin, benefiting from facilities administered by the MOSiR "Bystrica". The analysis of discriminant function was used in statistical calculations. It indicated the most important factors in the undertaken studies. It was shown that residents of Lublin were very interested in the participation in physical recreation related to the use of infrastructure for water sports. The insufficiency of such objects was emphasized, which was confirmed, among others, by a declaration of the need to build an aqua park. The current state of sports and recreation facilities seems to be unattractive for residents who expect a higher level of service. There is a need to integrate activities of the authorities and private investors towards planned deployment and a type of investments related to the sports and recreation infrastructure.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000029448