Poziom aktywności fizycznej studentów kierunku Wychowanie Fizyczne AWF w Krakowie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
ISSN
2081-1063
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
10
Strony od-do
9-15
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
angielski
physical activity
IPAQ
students
polski
aktywność fizyczna
IPAQ
student
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem pracy była ocena poziomu aktywności fizycznej studentów kierunku wychowanie fizyczne oraz określenie które z motywów i barier w największym stopniu wpływają na ich uczestnictwo w aktywności fizycznej. Badaniami objęto 271 studentów kierunku wychowanie fizyczne Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Mężczyźni stanowili grupę 159 osób, natomiast ankietowanych kobiet było 112. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, wykorzystując narzędzie badawcze jakim był kwestionariusz ankiety IPAQ - wersja krótka. Przy obliczeniach statystycznych wykorzystano program Statistica 8.1 PL. Wykazano wyższy poziom aktywności fizycznej w grupie kobiet i studentów zamieszkujących w mieście. Mężczyźni częściej uczestniczyli w aktywnościach fizycznych o charakterze intensywnym, natomiast kobiety w aktywnościach związanych z chodzeniem. Stwierdzono dużą przypadkowość w przyjęciach na kierunek wychowanie fizyczne, co przejawiało się w: deklaracjach niskich umiejętności sportowo-rekreacyjnych, brakiem świadomości co do pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i brakiem zainteresowania wysiłkiem fizycznym ich najbliższego otoczenia. Przy rekrutacji należy zwrócić uwagę na jej jakość, zmienić kryteria przyjęć na kierunek oraz podnieść poziom edukacji w temacie zdrowego stylu życia społeczeństwa.
Język
angielski
Treść
The aim of this paper was to define the level of physical activity of physical education students and determine which of the motives and barriers to the greatest extent, influence their participation in physical activity. The survey was applied among 271 students of physical education from the University School of Physical Education in Cracow. Male students constituted a group of 159, while women - 112. A method of diagnostic survey using the IPAQ questionnaire - short version was applied. The Statistica 8.1 PL program was used in statistical calculations. A higher level of physical activity appeared in the female group and the group of students residing in the town. Men more often participated in physical activities of intensive character, while womenin activities related to walking. A high randomness in accepting applications for physical education studies was found. It was reflected in applicant's declarations of low sport-recreational capabilities, a lack of awareness about the positive impact of physical activity on health and a lack of interest in physical activity in their closets surrounding. In the recruitment process, the attention should be paid on its quality, the admision criteria changed and the level of education in the subject of healthy lifestyle raised.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000031006