Bezrobocie kobiet i przeciwdziałanie temu zjawisku w województwie mazowieckim w latach 2004-2013
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Rozprawy Społeczne
ISSN
2081-6081
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
35--49
Numer tomu
9
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
unemployment
women
labour market
Mazowieckie Voivodeship
discrimination
pl
bezrobocie
kobiety
rynek pracy
województwo mazowieckie
dyskryminacja kobiet
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca koncentruje się na badaniu bezrobocia kobiet na tle ogólnych uwarunkowań, stanu i efektów bezrobocia w województwie mazowieckim i w Polsce. Założono hipotezy, iż kobiety mimo dobrego wykształcenia mają większe problemy niż mężczyźni ze znalezieniem i utrzymaniem miejsca pracy, czego głównym powodem są pełnione przez kobiety funkcje społeczne oraz stereotypy dotyczące pracy kobiet. Analiza danych statystycznych i własne badania sondażowe potwierdziły duże zróżnicowanie rynku pracy na terenie województwa i silny pozytywny wpływ miasta Warszawy na regionalny rynek pracy kobiet. Bezrobocie kobiet na terenie województwa kształtuje się na podobnym poziomie jak bezrobocie mężczyzn. Pozytywne zjawiska jakie mają miejsce na rynku pracy kobiet są efektem stosowania aktywnych form polityki rynku pracy finansowanych z funduszy europejskich. The paper focuses on the study of female unemployment against the overall conditions, state and the effects of unemployment in Mazowieckie Voivodeship and in Poland. Hypothesis assumed indicate that women, despite a good education, have greater problems than men in finding and keeping jobs, which mainly results from the social functions performed by women and the stereotypes about women and their work. Analysis of statistical data and author's own research confirmed the diversity of the labor market in the region and a strong positive impact of the city of Warsaw on the regional labor market in case of women. Unemployment among women in the region is at a similar level to male unemployment. Positive developments that are taking place in the labor market for women are the result of the use of active labor market policies financed with European funds.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000029930