Ewaluacja jako proces planowania i oceny realizacji projektów z funduszy unijnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Książka
Tytuł książki
Wyzwania polityki regionalnej w aspekcie rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów transgranicznych
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-64881-21-3
Wydawca
Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Ewaluacja jako proces planowania i oceny realizacji projektów z funduszy unijnych
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
252-268
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.75
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
evaluation
European funds
the European Union
pl
ewaluacja
fundusze europejskie
Unia Europejska
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem artykułu jest ewaluacja jako proces planiwania i oceny wsparcia różnych celów rozwojowych z funduszy strukturalnych. Celem pracy jest przedstawienie istoty, genezy i sposobów definiowania ewaluacji, jej zadań i funkcji rodzajów oraz sposobów jej planowania i realizacji w odniesieniu do projektów finansowanych ze środków UE wśród wielu ujęć celów i funkcji, jakie przypisuje się ewaluacji (omówiono funkcje poznawcze, normatywne, sprawozdawcze, edukacyjne i pragmatyczne). W analizie źródeł prawa europejskiego i polskiego dotyczącego ewaluacji uwzględniono ewaluację <I>ex-ane</I>, <I>mid-term</I> i <I>ex-post</I> odnoszące sie zwłaszcza do orkesu programowania 207-2013. Wyróżniono pięć funkcji ewaluacji odnoszących sie do programów finansowych z funduszy unijnych: ulepszenie planowania, poprawę wprowadzenia i bieżącej jakości programów, umocnienie poczucia partnerstwa i współwłasności wśród uczestników programu, dokładne rozpoznanie problemów związanych z programami i ich realizację, wsparcie rozliczenia programów. The objective of the article is evaluation as the process of planning and assessment of support for various development goals with the use of Structural Funds. The aim of the study is to present the essence, origin and ways of defining evaluation, its tasks and functions of its types and ways of its planning and implementation into projects financed with EU funds among numerous approaches to goals and functions attributed to evaluation (cognitive, normative, reporting, educational and pragmatic functions were discussed). In the analysis of the sources of European and Polish law applicable to evaluation <I>ex-ante</I>, <I>mid-term</I> and <I>ex-post</I> evaluation types were taken into consideration, especially ones referring to the financial programs founded by EU funds, were distinguished: improvement of planning, improvement of implementation and current quality of programs, enhancement of partnership and co-ownership spirit among program participants, accurate diagnosis of the problems associated with the programs and their realization, suport for settlement of programs.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
0000031766