"Przegląd koncepcji współtworzenia wartości"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
HANDEL WEWNĘTRZNY
ISSN
0438-5403
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
362
Strony od-do
16-26
Numer tomu
3
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,73
Słowa kluczowe
EN
value co-creation
meta-analysis
PL
współtworzenie wartości
metaanaliza
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem rozważań jest identyfikacja dotychczasowych ustaleń na temat współtworzenia wartości z klientami oraz potencjalnie występujących luk w tej dziedzinie. Cel ten został zrealizowany dzięki przeprowadzeniu systematycznej analizy jakościowej i ilościowej literatury przedmiotu metodą lejka paradygmatu. Na jej podstawie można wnioskować, że obszar badawczy mimo początkowego wzrostu zainteresowania przeżywa swego rodzaju kryzys. Koncepcja współtworzenia wartości nie doczekała się wielu prac empirycznych prowadzonych na dużych próbach, czy też metodycznych wprowadzających zupełnie nowe metody analiz. Wiele z prac teoretycznych to próby stworzenia modeli, które nie były później weryfikowane empirycznie. Autorzy wskazują na najistotniejsze publikacje w analizowanym obszarze oraz możliwe dalsze kierunki badań. Artykuł ma charakter badawczy, jest również przeglądem literatury.
Język
EN
Treść
An aim of this article was a critical analysis of the current state of knowledge of value co-creation and identification of prospective research gaps, using the funnel paradigm approach. The research results suggest that after the initial growth of interest and intensive debate, the concept of value co-creation is somehow in crisis, with the lack of viable empirical research and limited development in theoretical propositions.
Język
RU
Treść
Цель рассуждений – выявить прежние выводы о совместном создании ценностей с клиентами и потенциально выступающие бреши в этой области. Эта цель была достигнута благодаря проведению систематического качественного и количественного анализа литературы предмета по методу воронки парадигмы. На ее основе можно сделать вывод, что исследовательская сфера, несмотря на первичный рост интереса, претерпевает своеобразный кризис. Концепция совместного создания ценностей не дождалась многих эмпирических работ, проводимых на больших выборках, или же методических, вводящих совершенно новые методы анализов. Многие из теоретических разработок – попытки создания моделей, которые не были позже эмпирически проверены. Авторы указывают самые существенные публикации в анализируемой области и возможные дальнейшие направления исследований. Статья имеет иссле- довательский характер; она тоже представляет собой обзор литературы.
Inne
System-identifier
22010