"Pseudonim jako znak towarowy"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH
ISSN
1507-7896
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
7-26
Numer tomu
XXVI
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,64
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
prawo własności przemysłowej
prawo cywilne
znak towarowy
pseudonim
dobra osobiste
EN
intellectual propert law
civil law
trademark
alias
personal rights
Streszczenia
Język
PL
Treść
Artykuł przedstawia istotną kwestię możliwości rejestracji pseudonimu jako znaku towa ro we - go. Analiza orzecznict wa i poglądów doktryny pozwala na sformułowanie następu ją cych wnios - ków. Po pierwsze, brak jest specyficznych regulacji dotyczących rejestracji pseu donimu jako zna - ku towarowego. W konsekwencji powoduje to, że judykatura tworzy reguły po zwa lające na t aką re jestrację. Po drugie, wskazać można wzajemne przenikanie się regulacji dotyczących ochrony dóbr osobistych i znaku towarowego. Powoduje to niejednolit ość w kontekście materialnego i nie ma terialnego charakteru tego dobra. Po trzecie, pseudonim, pod obnie jak inne dobra, podlega komercjalizacji. Powoduje to nadanie mu mieszanego charakteru, podobnie jak prawu do firmy, i przy znanie mu ekonomicznej wartości.
Język
EN
Treść
An article presents an studies of possibilities to register an alias as a trademark. The analyses of the doctrine and cases of Polish and European jurisprudence rise the following conclusions. Fir stly, there is no special regulations which allows registrations alias as a trademark. As the con - sequence that’s the jurisprudencia who creates their own regulations. Secondly, we can observe in sinuation of two legal systems – protecting the personal rights in civil law and trademarks. This can be problematic cos the jurisdiction of the court. Thirdly, the alias can also become distinctive per se which in consequence allowed to protect them as the surname as a trademarks in some cir -cum stances. As far, we need to ta ke in consideration the process of commercialization of this kind of personal rights which gives them the economic value.
Inne
System-identifier
22358
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych