Wspomaganie decyzji lokalizacyjnych źródeł wytwórczych metodami analizy wielokryterialnej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Rynek Energii
ISSN
1425-5960
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1(122)
Strony od-do
26-33
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
PROCESY INWESTYCYJNE W ELEKTROENERGETYCE
WIELOKRYTERIALNE METODY PODEJMOWANIA DECYZJI
Streszczenia
Język
Treść
Właściwa analiza lokalizacji źródła wytwórczego istotnie wpływa na pomyślność realizacji projektu inwestycyjnego.Na etapie planowania inwestycji, oprócz analizy opłacalności finansowej, należy uwzględnić wymagania dotyczącelokalizacji, które są regulowane prawnie. Ustawy: prawo energetyczne, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska zawierająwytyczne, które należy uwzględnić przy planowaniu nowych inwestycji. Celem artykułu jest wskazanie kryteriówokreślających parametry lokalizacji inwestycji i wspomagających jej wybór w taki sposób, aby szanse na jej realizację byłyjak największe. Poszczególne funkcje kryterialne, ze względu na ich nieliniowy charakter, mogą przyjmować wartości decydująceo ich nie uwzględnieniu w procesie wyboru bądź zadecydować o konieczności rezygnacji z danej lokalizacji. Pracaprzedstawia opis programu wspomagającego decyzje o lokalizacji źródła wytwórczego energii elektrycznej. Podstawą działaniaprogramu jest dokonanie oceny poziomu zaawansowania poszczególnych etapów realizacji projektów budowlanych.Program określa również ryzyko nieuzyskania kompletu decyzji i pozwoleń, co prowadzi do nieplanowanego wydłużeniarealizacji projektu lub do jego zamknięcia. Przeprowadzenie tego typu analizy jest ważne zarówno dla projektanta jak i dlainwestora, dostarcza bowiem wielu dodatkowych informacji przed podjęciem ostatecznych decyzji.
Inne
System-identifier
136109