Badanie jakości frytek z bulw wczesnych odmian ziemniaka w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem
PBN-AR
Instytucja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
TOWAROZNAWCZE PROBLEMY JAKOŚCI. POLISH JOURNAL OF COMMODITY SCIENCE
ISSN
1733-747X
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
115-125
Numer tomu
48
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
pl
ziemniak
odmiany
technologie uprawy
jakość frytek
en
potato
cultivars
cultivation technologies
quality of french fries
Streszczenia
Język
pl
Treść
Analizę frytek oparto na próbach bulw z doświadczenia polowego przeprowadzonego w Parczewie, woj. lubelskie, w latach 2010–2012 na glebie płowej. Eksperyment zakładano w układzie zależnym, split-plot, w trzech powtórzeniach. Czynnikiem pierwszego rzędu były odmiany (Denar, Irys, Lord i Bellarosa), zaś drugiego rzędu − zróżnicowane nawożenie azotem w ilości: 50 kg N, 100 kg N, 150 kg N oraz 200 kg N•ha-1 oraz obiekt kontrolny bez azotu, na tle stałego nawożenia fosforowo-potasowego i obornikiem (44 kg P, 123 kg K i 25 t. ha-1 obornika). W okresie pozbiorowym oceniono jakość frytek usmażonych z prób bulw pobranych z każdej kombinacji i powtórzenia polowego, wg standardowych metod. Zastosowanie folii polietylenowej w uprawie wczesnych odmian ziemniaka przyczyniło się do uzyskania jaśniejszej barwy, lepszego smaku i zapachu, lepszej konsystencji frytek oraz mniejszego wchłaniania przez nie tłuszczu. Właściwości odmianowe decydowały w istotny sposób o zabarwieniu, konsystencji i o ilości wchłanianego tłuszczu przez frytki. Lepszą barwę i konsystencję frytek uzyskały odmiany Denar i Irys niż Bellarosa. Odmianą najmniej wchłaniającą tłuszcz okazała się bardzo wczesna Denar, najwięcej zaś – Irys. Nawożenie wysokimi dawkami azotu obniżało jakość frytek poprzez pogorszenie barwy, konsystencji, smaku i zapachu oraz zwiększenie ich oleistości. Lepszą jakość frytek uzyskano z surowca wyprodukowanego w warunkach wystarczającej dla tego gatunku ilości opadów w okresie wegetacji niż w latach posusznych
Język
en
Treść
The analysis of French fries is based on samples tubers from a field experiment conducted in Parczew, province Lublin, in 2010–2012 on fawn soil. The experiment was assumed in a subsidiary, split-plot, in triplicate. The first row factor were cultivars of Denar, Irys, Lord and Bellarosa, while the second row − different nitrogen fertilization, used in quantities of 50 kg N, 100 kg N, 150 kg N and 200 kg N. ha-1 and the object control without nitrogen, on a basis fertilizer phosphorus-potassium and manure (P 44 kg, 123 kg K, 25 t ha-1 of manure). In the post harvest rated the quality of the fries French of samples taken from each tuber combinations and replications field according to standard methods. The use of polyethylene in the cultivation of early potato contributing to a lighter colour, better taste and odor, improved consistency French fries and a lower absorption by fat. Varietal characteristics decided in a significant way with color, texture and the amount of fat absorbed by the French fries. Better colour and texture of French fries obtained cultivars Denar and Iris, than Bellarosa. A variation of the least absorbing fat proved to be very early Denar, the largest and − Irys. High doses of nitrogen fertilization decreased the quality of the French fries by the deterioration of color, consistency, taste and smell and increase their oil content. Better quality of French fries obtained from raw material produced under conditions sufficient for the potato rainfall during the growing season than in dry years..
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
796366