Zróżnicowanie oferty instytucji kultury jako efekt dywersyfikacji źródeł ich finansowania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISSN
2080-5993
EISSN
2449-9811
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
3
Strony od-do
99-123
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.2
Słowa kluczowe
pl
źródła finansowania, instytucje kultury, dywersyfikacja
en
financing sources, institutions of culture, diversification
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Współcześnie można zaobserwować odejście od postrzegania kultury jedynie przez pryzmat wartości autotelicznych i dostrzeganie w niej walorów bardziej użytkowych. Wskutek tego procesu kulturę zaczęto postrzegać jako dźwignię rozwoju społecznego w bardzo zróżnicowanych wymiarach - począwszy od budowy kompetencji, poprzez tworzenie więzi lokalnych i wsparcia dla wykształcania się podmiotowej tożsamości, na kreowaniu spójności społecznej skończywszy. Jednocześnie instytucje kultury często borykają się z problemem ograniczonych zasobów finansowych koniecznych do pełnienia funkcji, do której zostały powołane. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości finansowania instytucji kultury w kontekście ograniczenia źródeł finansowania działalności statutowej przez rozszerzenie oferty produktowej. Badania literaturowe oraz dane statystyczne potwierdzają postępujący proces decentralizacji źródeł finansowania instytucji kultury. Rządy oraz samorządy nadal pozostają największym wsparciem kultury w porównaniu z innymi sektorami. Mimo to wszystkie trzy sfery - rząd, rynek i trzecia sfera (non profit) - działają jednocześnie i ich przenikanie jest bardziej regułą niż wyjątkiem. Aby zachęcić rynek i trzecią sferę do finansowania przedsięwzięć kulturalnych, instytucje kultury powinny rozszerzyć ofertę o produkty mniej standardowe (klasyczne), dostosowane do szerszej grupy odbiorców. Przedstawiony projekt jest przykładem wykorzystania źródeł finansowania zadań realizowanych przez instytucje kultury niezwiązanych z działalnością, do której prowadzenia jednostka została powołana. Instytucje kultury stoją w obliczu ograniczeń źródeł finansowania, a jednocześnie posiadają zasoby, które umożliwiają prowadzenie nietypowej aktywności z wykorzystaniem atrakcyjnych dla odbiorcy środków wyrazu. Dzięki tym środkom instytucje te mogą w ciekawy sposób przekazywać treści społeczne, w tym edukacyjne i integracyjne.
Język
en
Treść
Nowadays the perception of culture only through the prism of autotelic values and noticing "rnore useful values” in it is not the only one. As a result of this process culture is seen as a "lever” of social development in a variety dimensions - from building of competence through the creation of local ties and support of personal identity formation, to the creation of social cohesion. At the same time cultural institutions often struggle with limited financial resources necessary to fulfill the role for which they have been established. The purpose of this article is to present the possibilities of cultural institutions financing in the context of the limitations on sources of funding statutory activities by broadening their product rangę. Literaturę research and statistical data confirm the progressive process of decentralization of cultural institutions funding. Govemments and local governments still remain the largest support of culture in comparison with other sectors. Still, all three spheres - the govemment, the market and the non-profit sphere - operate simultaneously and their penetration is rather the rule than the exception. To encourage the market and the third sphere to ftnance cultural projects, cultural institutions should extend the rangę of products by less standard (classical) product adapted to the wider audience. The presented project is an example of using the sources of financing tasks performed by cultural institutions not connected with the activities they have been established for. Cultural institutions are facing funding limitations and yet have the resources which enable the unusual activity using attractive means of expression for the customer. Owing to these measures, these institutions can deliver social (including educational and integrational) content in a very interesting way.
Inne
System-identifier
UO7f9b6dec04b14bceb30bce823076a74d