Analiza przestrzennego zróżnicowania zmian w potencjale infrastruktury transportowej w Polsce
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki
ISSN
1644-275X
EISSN
2353-3005
Wydawca
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
31
Strony od-do
49-61
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
infrastruktura transportowa, przestrzenna analiza przesunięć
en
transport infrastructure, spatial shift-share analysis
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wiele zachodzących zjawisk, ich rozwój czy kierunki zmian, uzależnionych jest od przestrzennych interakcji pomiędzy sąsiadującymi regionami. Model przestrzennej analizy shift-share (SSSA) został wprowadzony do badań przez S. Nazarę i G.J.D. Hewingsa. Przedstawia on przestrzennie zmodyfikowane stopy wzrostu (tempa zmian) poszczególnych wariantów zjawiska przez uwzględnienie temp wzrostu zjawiska w obszarach sąsiadujących. Celem artykułu jest analiza zmian struktury infrastruktury transportowej w województwach Polski w latach 2004 oraz 2014, według rodzajów infrastruktury transportowej z zastosowaniem przestrzennej dynamicznej metody przesunięć udziałów. W opracowaniu dokonano oceny tempa wzrostu potencjału infrastrukturalnego, zidentyfikowano i oszacowano udział czynników strukturalnych, sektorowych oraz regionalnych (lokalnych, przestrzennych) w wielkości efektu globalnego (infrastruktury transportowej w Polsce ogółem) w przekroju województw. Dodatkowo w badaniu wzięto pod uwagę aspekty przestrzenne (zależności międzyregionalne) w postaci macierzy wag przestrzennych, która umożliwiła także zbadanie aspektów związanych z zachodzącymi zależnościami ponadregionalnymi.
Język
en
Treść
This paper will present the spatial shift-share method as an alternative to classical shift-share analysis, in which it is not taken into account the geographical location of the regions concerned. Many of the economic phenomena, their growth or trends, are dependent on the spatial interactions between neighbouring regions. The problem of spatial relationships solves the spatial weights matrix. Spatial shift-share analysis was introduced to the study by Nazaré and Hewings. This model represents a spatially modified growth rate (rate of change) of individual variants of the phenomenon by taking intoaccount growth rates in phenomena in the neighbouring areas. The aim of this article is to analyse changes in the structure of transport infrastructure in the Polish provinces in the years 2004–2014, by type of type of transport infrastructure using spatial shift-share method. The study assesses the growth of the size of the phenomenon. Furthermore, the identified and estimated the share of structural, sectoral and regional in global effect size (in total type of transport infrastructure in Poland) in the regional breakdown. Additionally, the spatial weights matrix was included to this study, which allowed the inclusion in the aspects relating to the overlapping relationships subregional.
Inne
System-identifier
UO441e8384a1ad4720afcbf2f2df2f2aa0
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych