Pomiędzy życiem a nieżyciem. Psychologiczna analiza dynamiki egzystencjalnej w przebiegu choroby nowotworowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
W drodze do brzegu życia
Data publikacji
2015
ISBN
9788393778553
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Pomiędzy życiem a nieżyciem. Psychologiczna analiza dynamiki egzystencjalnej w przebiegu choroby nowotworowej
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
35-75
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2,
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 5
Słowa kluczowe
EN
existential dynamic
cancer
development
PL
dynamika egzystencjalna
choroba nowotworowa
rozwój
Streszczenia
Język
PL
Treść
CEL: Prezentowane badania stanowią analizę psychologiczną dynamiki egzystencjalnej w przebiegu choroby nowotworowej. Obejmuje ona między innymi poczucie sensu życia, aktywność życiową i ukierunkowania postaw życiowych w bardzo szerokim kontekście teoretycznym. MATERIAŁ I METODY: Narzędziem badań był Test Noodynamiki Egzystencjalnej ND-E K. Popielskiego. Badaniami empirycznymi objęto grupę 338 osób w trzech fazach choroby: zachorowanie, remisja choroby i wznowa. W badaniach uwzględniono również wiek i płeć badanych osób. Analizę wyników prowadzono w oparciu o statystyki istotności różnic. WYNIKI: Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że onkologicznie chorzy mają na ogół słabszą dynamikę egzystencjalną w porównaniu do osób zdrowych oraz określić orientacyjne normy dla grupy onkologicznie chorych. Wystąpiły pewne istotne różnice w różnych etapach choroby. Dotyczy to zarówno wieku, jak i płci pacjentów zmagających się z ciężką chorobą zagrażającą życiu.
Język
EN
Treść
AIM OF STUDY: The presented research contains the psychological analysis of the Dynamics of Existential sphere of human life of malignancy. It includes among others: a sense of meaning in life, vitality and direction of attitudes to life in a very broad theoretical context. MATERIAL AND METHODS: Research tool was an Existential Noo-dynamic Test (ND-E) constructed by Popielski. Empirical research involved a group of 338 people divided in three phases of the disease: illness, remission and relapse. The study also takes into account the age and sex. The statistical analysis of the results based mainly on differences. RESULTS: Conducted research have shown that the oncological patients generally have weaker existential dynamics compared to healthy subjects. Determine the approximate psychometric norms for ND-E concerning group of oncological patients. There were some significant differences in the different stages of the disease. This applies to both the age and sex of patients struggling with severe life-threatening disease.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
94564