Analiza porozumienia końcowego w negocjacjach elektronicznych w kontekście zgodności systemu oceny ofert negocjatora z informacją preferencyjną
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomii i Zarządzania (Uniwersytet w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
446
Strony od-do
187-206
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,05
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
polski
system scoringowy
polski
SAW
polski
informacja preferencyjna
polski
negocjacje elektroniczne
polski
rozwiązanie Nasha
polski
porozumienie kompromisowe
angielski
scoring system
angielski
preferences
angielski
electronic negotiations
angielski
Nash solution
angielski
compromise agreement
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem opracowania była analiza porównawcza poziomu zrównoważonego rozwoju (ZR) województw Polski. Oceny poziomu ZR w rozbiciu na sferę gospodarczą, społeczną oraz środowiskową dokonano w oparciu o metodę TOPSIS, Hellwiga oraz TOPSIS w ujęciu pozycyjnym. Wyznaczono wartości wybranych miar syntetycznych oraz zbudowano rankingi województw Polski ze względu na badane zjawisko. Porównano rezul-taty grupowania województw uzyskane różnymi metodami oraz zbadano wpływ doboru me-tody badawczej na końcowy wynik analizy. W oparciu o uzyskane wyniki dokonano ogólnej analizy poziomu ZR w ujęciu województw. Wykorzystano dane GUS za rok 2010.(abstrakt oryginalny)
Język
angielski
Treść
The aim of this article is a comparative analysis of level of sustainable develop-ment of voivodeships in Poland. The level of the economy, society and environment part of sustainable development has been described using TOPSIS as well as Hellwig method. The values of selected synthetic measures have been obtained and the ranking of voivodeships in Poland in regard to the searched problem has been built. Finally, the comparison of the re-sults obtained by grouping regions using those methods has been made. The study used sta-tistics for the year 2010.(original abstract)
Cechy publikacji
Artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-585a598d82ce2da5ddd36f52
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych