DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE W ŚWIETLE KRYZYSU GOSPODARCZEGO
PBN-AR
Instytucja
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Książka
Tytuł książki
FINANSOWE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Data publikacji
2015
ISBN
9788363649722
Wydawca
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE W ŚWIETLE KRYZYSU GOSPODARCZEGO
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
99-118
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
dochody jednostek samorządu terytorialnego
liczba mieszkańców
zadłużenie miast
stopa bezrobocia
en
revenue of local government units
population
municipal debt
unemployment rate
ru
доходы единиц территориального самоуправления
численность населения
задолженность городов
уровень безработицы
Streszczenia
Język
pl
Treść
Tematem artykułu są zagadnienia dotyczące czynników wpływających na wielkość dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Analizie poddanych zostało 195 miast polskich dużej i średniej wielkości, o zróżnicowanej stopie bezrobocia oraz różnym wskaźniku zadłużenia. Wybrany do badania okres obejmuje zarówno początek kryzysu gospodarczego, jak też czas realizacji (dzięki środkom Unii Europejskiej) inwestycji infrastrukturalnych, wspieranych kredytami jednostek samorządowych. Uzyskane w latach 2006-2013 dochody miast dużej i średniej wielkości w przeliczeniu na jednego mieszkańca, porównane zostały z wielkością zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, występującym bezrobociem, jego wielkością oraz położeniem geograficznym.
Język
en
Treść
The essence of this article is to answer the questions regarding the factors that influence the size of the income of local government units. A total of 195 polish cities, large and medium-sized, with varying levels of unemployment and various debt indicators were subjected to analysis. The chosen study period covers both the beginning of the economic crisis as well as the time of implementation (thanks to the European Union) of infrastructure investments that were backed by loans of local government units. The revenues attained by large and medium-sized cities per capita in 2006-2013 were compared to the size of the debt of local government units, unemployment occurring in the cities, their size and geographical location.
Język
ru
Treść
ложение Рассмотрены проблемы, связанные с факторами, которые влияют на размеры доходов единиц территориального самоуправления. Анализу подверглись 195 больших и средних польских городов, с разными показателями безработицы и разными показателями задолженности. Выбранный для анализа период охватывает как начало экономического кризиса, так и период инфраструктурных инвестиций (благодаря финансовым средствам Европейского Союза), включая кредитование территориальных единиц. Полученные в 2006-2013 доходы больших и средних городов, в пересчете на одного жителя, сравниваются с размером задолженности и уровнем безработицы единиц территориального самоуправления, с учетом их географического расположения.
Cechy publikacji
discipline:Finanse
discipline:Finance
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:702216