KSZTAŁTOWANIE ŻYZNOŚCI GLEBY
PBN-AR
Instytucja
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2015
Główny język publikacji
pl
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
Numer tomu
Seria wydawnicza
STUDIA I RAPORTY IUNG-PIB
Numer w serii wydawniczej
45
Numer wydania
19
Wydawca
IUNG-PIB Puławy
Miejsce wydania
IUNG-PIB Puławy
ISBN
9788375621990
ISMN
ISSN
Mapa
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
12,00
Autorstwo oznaczone
Redaktorzy
(liczba redaktorów: 1)
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wyzwaniem dla współczesnego rolnictwa jest potrzeba zabezpieczenia żywnościowego rosnącej populacji ludności. Cel ten jest realizowany w warunkach zmniejszenia powierzchni gleb użytkowanych rolniczo w wyniku postępującej urbanizacji i zajmowania coraz większej powierzchni gruntów pod budowę dróg. Zwiększenie wolumenu produkcji możliwe jest zatem dzięki wzrostowi wydajności produkcji z jednostki powierzchni użytków rolnych. Wysokie plony roślin można uzyskiwać na glebach żyznych o optymalnym układzie cech fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych. Najważniejszymi parametrami decydującymi o żyzności gleb są: skład granulometryczny i udział części koloidalnych, zawartość materii organicznej i odczyn. Pierwszy z wymienionych parametrów zależy od procesu glebotwórczego oraz rodzaju skały macierzystej i praktycznie nie poddaje się modyfikacji przez działalność człowieka. Pozostałe dwa parametry mogą być do pewnego stopnia kształtowane poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne i racjonalne gospodarowanie na gruntach użytkowanych rolniczo. W monografii poruszono wachlarz zagadnień związanych z kształtowaniem żyzności gleb. Przedstawiono aktualny stan agrochemiczny gleb w Polsce. Omówiono szeroko zagadnienia związane z gospodarowaniem materią organiczną, a także wpływem zabiegów agrotechnicznych na niektóre wskaźniki żyzności gleb. Dokonano oceny efektywności nawożenia mineralnego. Zaprezentowano także skutki nieracjonalnego gospodarowania składnikami pokarmowymi. Przedstawiono wyniki badań nad możliwością poprawy aktywności biologicznej gleb za pomocą preparatów mikrobiologicznych lansowanych intensywnie w ostatnich latach oraz wyniki monitoringu agrochemicznych wskaźników żyzności gleb.
Cechy publikacji
SCHOLARLY_MONOGRAPH
Inne
System-identifier
PX-58ad7ed5d5deb3e6122313a1