Nowoczesne zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładzie przemysłu kruszywowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
Innowacje w polskiej nauce w obszarze nauk ekonomicznych. Przegląd aktualnej tematyki badawczej
Data publikacji
2016
ISBN
9788394709518
Wydawca
WYDAWNICTWO NAUKA I BIZNES Sp. z o. o.
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Nowoczesne zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładzie przemysłu kruszywowego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
84-92
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
maintenance
CMMS
Lean
autonomus maintenance
tribology
pl
utrzymanie ruchu
CMMS
Lean
autonomus maintenance
tribologia
Streszczenia
Język
en
Treść
The article discusses the issues of the modern approach to the maintenance management of the aggregate industry. This industry is characterized by a heavy-duty machines and difficult working conditions, such as dust, vibration, noise, corrosive environment. Modern maintenance engineer should not only be an engineer, but also a manager. The combination of technical expertise with management elements is very important. Such measures should be backed up by the proper computer programs. The article presents the role of the program CMMS (Computerized Maintenance Management Systems) as the computer system of supporting the plant maintenance. The modern engineer should analyze the causes of faults in devices in order to prevent a major accident. This should be done using the tools of Lean manufacturing. Maintenance engineer should properly identify the environment, in which the given technical object works and should choose the appropriate preventive action to minimize the damage to the devices. Therefore, the issues of science called tribology were presented as well as its very important role in industrial plants, where we are dealing with processes that accompany friction, wear, etc. After the proper identification of tribological or nottribological damage one should propose the proper solution, such as: using protective coating in order to minimize the damage mentioned above. At the end one has described how important role plays the modern and interdisciplinary maintenance management of the aggregate industry.
Język
pl
Treść
W artykule omówione są kwestie nowoczesnego podejścia do zarządzania utrzymaniem ruchu w przemyśle kruszywowym. Przemysł ten charakteryzuje się dużymi obciążeniami dla maszyn oraz trudnymi warunkami pracy, takimi jak: zapylenie, wibracje, hałas, środowisko korozyjne. Nowoczesny inżynier utrzymania ruchu powinien być nie tylko inżynierem, ale i menadżerem. Bardzo ważne jest połączenie specjalistycznej wiedzy technicznej z elementami zarządzania. Takie działania powinny być wsparte odpowiednimi programami informatycznymi. W artykule przedstawiono rolę programu klasy CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) jako systemu komputerowego wsparcia utrzymania ruchu. Nowoczesny inżynier powinien analizować przyczyny usterek w urządzeniach, aby nie doprowadzić do poważnych awarii. Powinno odbywać się to przy wykorzystaniu narzędzi filozofii Lean manufacturing. Inżynier utrzymania ruchu musi dobrze identyfikować środowisko, w którym pracuje dany obiekt techniczny, a także dobierać odpowiednie działania zapobiegawcze w celu minimalizacji uszkodzeń w urządzeniach. W związku z tym poruszono zagadnienia nauki zwanej tribologią oraz przedstawiono, jak ważną rolę odgrywa ona w zakładach przemysłowych, gdzie mamy do czynienia z procesami które towarzyszą tarciu, zużywaniu się itp. Po odpowiedniej identyfikacji uszkodzeń tribologicznych bądź nietribologicznych powinno zostać zaproponowanie właściwe rozwiązanie, np. zastosowanie powłok ochronnych w celu minimalizacji ww. uszkodzeń. Na końcu opisano, jak ważną rolę odgrywa nowoczesne i interdyscyplinarne zarządzanie utrzymaniem ruchu w przemyśle kruszywowym.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
57800