A study of the labour market of renewable sources of energy in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ekonomia XXI Wieku
ISSN
2353-8929
EISSN
2449-9757
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4(4)
Strony od-do
116-125
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
odnawialne źródła energii, rynek pracy, badania
en
renewable energy sources, labour market, investigations
Streszczenia
Język
pl
Treść
Głównym celem artykułu jest analiza rynku pracy odnawialnych źródeł energii w kraju na przykładzie badań ankietowych prowadzonych na obszarze Dolnego Śląska w 2010 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Autorka brała udział w omawianym projekcie jako członek zespołu badawczego i jest współautorką finalnej publikacji. Badania zostały przeprowadzone w ramach projektu systemowego Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w 2010 roku pt. „Prognozy i analizy potencjału Dolnego Śląska dla wykorzystania odnawialnych źródeł energetycznych”. W artykule analizie poddano: zatrudnienie w sektorze OZE, przychody i oszczędności z tytułu OZE i możliwości kadrowe. Autorka zidentyfikowała również efekty prozatrudnieniowe w sektorze OZE na rynku krajowym i UE oraz dokonała prognozy popytu na pracę w sektorze OZE. Wyniki badań pokazują, że wzrost zatrudnienia w sektorze wynikający ze zwiększania produkcji i mocy zainstalowanej będzie przypadał na technologie związane z biomasą, energetyką słoneczną oraz wiatrową. Z danych dotyczących zatrudnienia na Dolnym Śląsku można wywnioskować, że w sektorze OZE zatrudnienie znajdują głównie specjaliści, kierownicy oraz osoby wykonujące pracę fizyczną. Widoczny jest też niezrealizowany popyt w sektorze rolnym i leśnym na pracowników fizycznych
Język
en
Treść
The main purpose of the article is to analyse the renewable energy sources labour market in the country based on the example of survey studies conducted in Lower Silesia in 2010 commissioned by the Marshal’s Office. The author took part in the discussed project as a member of the research team and is the co-author of the final publication. The study was conducted as part of a project by the Department of Economic Development of the Marshal’s Office of the Lower Silesian Voivodeship in 2010 entitled “Prognoses and analyses of the potential of the Lower Silesia to use renewable energy sources”. The article has analysed the following: employment in the RES sector, revenues and savings due to RES, and human resources. The author has also identified the pro-employment effects in the RES sector on the domestic and EU markets; she has also made prognoses for the demand for work in the RES sector. Study results show that the increase of employment in the sector resulting from the increase in production and installed power shall be related to biomass, solar power, and wind power technologies. From the data pertaining to employment in Lower Silesia one may conclude that the RES sector employs mostly specialists, managers, and physical labourers. Unmet demand for physical workers in the forestry and agricultural sectors is visible
Inne
System-identifier
WUTd745fd3d63ec4839a3416937de913804
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych