Atrakcyjny multisensorycznie krajobraz miasta jako potencjalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Periegetica
ISSN
1897-9262
EISSN
Wydawca
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1
Strony od-do
13-25
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,81
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
pl
krajobraz multisensoryczny
percepcja pozawzrokowa
przestrzeń miejska
przestrzeń turystyczno-rekreacyjna
Streszczenia
Język
pl
Treść
Turystyka i rekreacja są w szczególny sposób powiązane z percepcją krajobrazu. Efekt pełnego wypoczynku uzyskuje się w atrakcyjnym krajobrazie multisensorycznym, czyli rejestrowanym również poprzez inne zmysły niż wzrok. Celem badań była identyfikacja krajobrazów mutlisensorycznych oraz próba wykazania ich znaczenia w procesie pozawzrokowej percepcji przestrzeni miejskiej, co może mieć szczególne znaczenie w kształtowaniu przestrzeni atrakcyjnej turystycznie i rekreacyjnie, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. W badaniach zastosowano metodę ankietową, którą objęto różne grupy odbiorców. W świetle przeprowadzonych badań wydaje się, że w projektowaniu ogólnodostępnych przestrzeni miejskich, w tym terenów o funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej, wskazane jest wykorzystywanie i utrwalanie naturalnych walorów środowiska, gdyż mają one pozytywny wpływ na percepcję.
Cechy publikacji
Ekonomia
Nauki o kulturze fizycznej
Economics
Physical education
discipline:Architektura i urbanistyka
discipline:Architecture and urban studies
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:686018