ANALYTICAL PROCEDURES FOR THE DETERMINATION OF TRACE AMOUNTS OF XENOBIOTICS IN ENVIRONMENTAL WATER SAMPLES
PBN-AR
Instytucja
Wydział Chemii (Uniwersytet Opolski)
Książka
Tytuł książki
Current issues in water treatment and water distribution
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-934758-8-9
Wydawca
Politechnika Śląska
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
ANALYTICAL PROCEDURES FOR THE DETERMINATION OF TRACE AMOUNTS OF XENOBIOTICS IN ENVIRONMENTAL WATER SAMPLES
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
63-80
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.47
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
procedury analityczne, ksenobiotyki, wodne próbki środowiskowe, śladowe ilości, przygotowanie próbek, techniki ekstrakcyjne, chromatografia, elektroforeza
en
analytical procedures, xenobiotics, environmental water samples, trace amounts, sample preparation, extraction techniques, chromatography, electrophoresis
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wciąż wzrastające zanieczyszczenie środowiska związane z działalnością człowieka stanowi poważny problem ekologiczny współczesnego świata. Ksenobiotyki to substancje obce i potencjalnie szkodliwe dla organizmów żywych. Obecność niektórych z nich w środowisku wodnym może nieść za sobą poważne konsekwencje. Do najbardziej niebezpiecznych należą antybiotyki oraz pestycydy. Rozwój nauki i techniki umożliwił kontrolowanie tych substancji w środowisku naturalnym. Oznaczanie śladowych ilości ksenobiotyków w próbkach wód środowiskowych jest złożonym procesem, wymagającym zastosowania odpowiedniej metody ekstrakcyjnej i analitycznej. Złożoność matrycy oraz obecność substancji współobecnych stanowi dodatkowy problem analityczny. W pracy omówiono najważniejsze grupy ksenobiotyków oznaczanych w wodach środowiskowych oraz sposoby ich wyodrębniania, wzbogacania i oznaczania.
Język
en
Treść
Continuously increasing environmental pollution related to human activity is a serious environmental problem of the modern world. Xenobiotics are foreign substances potentially harmful to living organisms. The presence of some of them in the aquatic environment may have serious consequences. The most dangerous xenobiotics are antibiotics and pesticides. The development of science and technology has made it possible to control these substances in the natural environment. Determination of trace amounts of xenobiotics in the environmental water samples is a complex process which requires the use of an appropriate method of extraction and analysis. The complexity of the matrix and the interference of co-present substances pose an additional analytical problem. The present paper discusses the most important groups of xenobiotics determined in environmental waters and the methods of their isolation, enrichment and determination.
Inne
System-identifier
UO2b0f0cb7ee0f48b7a9a16c0bcec85eb6